bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777030

na wniosek Powiatu Tarnobrzeskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

STAROSTA  STALOWOWOLSKI

 

 

Stalowa Wola, 1 lutego 2016 r.

ABS.6341.5.2016.EL/3

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) informuję, że na wniosek Powiatu Tarnobrzeskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 • szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do wód płynących wód opadowych i roztopowych w zlewni rzeki Bystrzyk pochodzących z przebudowywanej drogi powiatowej ul. Kościuszki wylotami kanalizacji deszczowej planowanymi do wykonania (WL1, WL2) w m. Nowa Dęba tj,:

 • wylot WL1 dn400 dz. nr ewid. 56 ze zlewni F1 o powierzchni 0,74 ha w ilości Q= 75,8 l/s

 • wylot WL2 dn400 dz. nr ewid. 56 ze zlewni F2 o powierzchni 0,73 ha w ilości Q= 74,8 l/s

  • wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotów odprowadzających wody opadowe i roztopowe do rzeki Bystrzyk:

 • wylotu WL1 dn 400 zlokalizowanego na dz. nr ewid. 56 do rzeki Bystrzyk w km 1+691

 • wylotu WL2 dn 400 zlokalizowanego na dz. nr ewid. 56 do rzeki Bystrzyk w km 1+694

  • wykonanie urządzenia wodnego – wykonanie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1127R ul. Kościuszki w Nowej Dębie z zabudową koryta rzeki Bystrzyk w km 1+704 przepustem z blachy falistej karbowanej 3,5x2,2 zlokalizowanego na dz. nr ewid. 56 w msc. Nowa Dęba,

  • likwidację istniejącego urządzenia wodnego - mostu na rzece Bystrzyk w km 1+704 w ciągu drogi powiatowej nr 1127R ul. Kościuszki w Nowej Dębie,

  • wykonanie na czas budowy przepustu docelowego tymczasowych dwóch przepustów z rur betonowych dn 1500 L=25,0m,

  • umocnienie dna narzutem kamiennym gr. 15cm na betonie C8/10 gr.15cm umocniony palisadą drewnianą na długości 10m w dół i w górę rzeki. Umocnienie skarpy wlotu i wylotu przepustu i wylotów brukiem gr. 15cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.10cm.

 

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym
i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

 

 

Na oryginale podpis Huberta Karwana Kierownika Referatu Środowiska