na wniosek Gminy Stalowa Wola zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem rowu otwartego (działka nr 2477/11)

 

STAROSTA  STALOWOWOLSKI

 

Stalowa Wola, 10 lutego 2016 r.

ABS.6341.7.2016.EL/3

 

          

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że w dniu 4 lutego 2016 roku na wniosek Gminy Stalowa Wola zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem rowu otwartego (działka nr 2477/11, obręb 3 w Stalowej Woli) z terenu ul. Solidarności w Stalowej Woli o najwyższych dopuszczalnych wartościach - zawiesina ogólna 100 mg/l, substancje ropopochodne 15 mg/l. Wylot do rowu zlokalizowany jest na działkach nr 2477/10, 2477/11, obręb 3 w Stalowej Woli.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

 

 

Na oryginale podpis Huberta Karwana Kierownika Referatu Środowiska