Komunikat o zwołaniu Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej na dzień 10 września 2018 roku.

Informuję, że posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej odbędzie się 10 września 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, przy ul. Podleśnej 15 (sala 113). Rozpoczęcie obrad o godz. 15:30.

Proponowany porządek obrad:
1.    Rozpoczęcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Dom Dziecka „Ochronka” im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli – informacja o działalności.
4.    Dom Dziecka w Stalowej Woli – informacja o działalności.
5.    Opiniowanie materiałów na Sesję Rady Powiatu.
6.    Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
7.    Wolne wnioski.
8.    Zakończenie obrad.

Sebastian Nabrzeski

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)