Komunikat o zwołaniu XXXIV Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego na dzień 15 grudnia 2017 roku.

 

Informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) zwołuję XXXIV Sesję Rady Powiatu Stalowowolskiego na dzień 15  grudnia 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 (sala 113).

Rozpoczęcie obrad o godz. 15:00

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu.
 5. Rozpatrzenie projektu budżetu Powiatu Stalowowolskiego na rok 2018:
  1. Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Stalowowolskiego na rok 2018.
  2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu Powiatu Stalowowolskiego na rok 2018.
  3. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczegoprojekcie budżetu na rok 2018.
  4. Dyskusja.
  5. Głosowanie.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018-2039.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zakończenie obrad Sesji.

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu

( podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

 1.