Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu za lata 2010 - 2011

L.p.
Numer uchwały
Data podjęcia
Tytuł uchwały
Treść uchwały

1.         

01/01/10

08.12.2010  r.
 

Uchwała w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii odnośnie podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą oraz Sekretarzem Powiatu

Plik PDF

2.

 01/02/10

08.12.2010 r.

Uchwała w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu w sprawach majątkowych.

 

Plik PDF

3.

01/03/10

08.12.2010 r.

Uchwała w sprawie wskazania członka Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu.

Plik PDF

4.

01/04/10

08.12.2010 r.

Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Starosty Stalowowolskiego.

Plik PDF

5.

01/05/10

08.12.2010 r.

Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Plik PDF

6.

01/06/10

08.12.2010 r.

Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Plik PDF

7.
 

01/09/10

08.12.2010 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie jednego boksu garażowego położonego w Stalowej Woli przy ul. ks.J. Popiełuszki 13 a.

Plik PDF

8.

01/10/10

08.12.2010 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

Plik PDF

9.

01/11/10

08.12.2010 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowa Wola z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego

Plik PDF

10

01/12/10

08.12.2010 r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 rok.

Plik PDF

11.

02/20/10

15.12.2010 r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji  Przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego (kompleksowa termomodernizacja)

Plik PDF

12.

02/21/10

15.12.2010 r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Przetargowej  do przeprowadzenia zamówienia publicznego. (przebudowa drogi powiatowej nr 1024 R ul. Popiełuszkii Czarnieckiego w Stalowej woli)

Plik PDF

13.

02/22/10

15.12.2010 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie (przedłużenie umowy najmu) jednego boksu garażowego połozonego w Stalowej Woli przy ul. ks. J. Popiełyszki 13 a.

Plik PDF

14.

02/23/10

15.12.2010 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie (przedłużenie umowy najmu) pomieszczeń w obiekcie parterowym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 dla Polskiego centrum mediacji - Oddział w Stalowej Woli.

Plik PDF

15.

02/24/10

15.12.2010 r.

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 214/1098/10 z dnia 28.IX.2010 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przetargu, składu komisji przetargowej oraz wysokosci i formy wadium dla nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Stalowowolskiego oznaczonych jako działki o nr ew. 893/1 i 893/3 przeznaczonych do zbycia.

Plik PDF

16.

03/27/10

22.12.2010 r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego obejmującego realizację programu korekcyjno-edukacyjnego "Praca z osobą stosującą przemoc".

Plik PDF

17.

03/28/10

22.12.2010 r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej, obejmujących prowadzenie mieszkań chronionych na 8 miejsc dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne i rodziny zastępcze. (Patrz: zmiana w Uchwale
Nr 04/38/10 z dnia
29 .12.2010 r.)

Plik PDF

18.

03/29/10

22.12.2010 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

Plik PDF

19.

03/30/10

22.12.2010 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem powierzchni korytarza w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

Plik PDF

20.

03/31/10

22.12.2010 r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 rok.

Plik PDF

21.

04/32/10

29.12.2010 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego wyposażenia przez Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli.

Plik PDF

22.

04/37/10

29.12.2010 r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 rok.

Plik PDF

23.

04/38/10

29.12.2010 r.

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 03/28/10 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złozonych ofert na realizację zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej, obejmujących prowadzenie mieszkań chronionych na 8 miejsc dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne i rodziny zastepcze.

Plik PDF

24.

06/39/10

31.12.2010 r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 rok.

Plik PDF

25.

07/40/11

05 stycznia 2011 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zajęcie pasa nieruchomości o nr ew. 64/2, 64/9, 64/6, 64/8/64/11 położonej w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26.

Plik PDF

26.

07/41/11

05 stycznia 2011 r.

Uchwała w sprawie upoważnienia Starosty.

Plik PDF

27.

07/42/11

05 stycznia 2011 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowa Wola z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością powiatu stalowowolskiego.

Plik PDF

28.

07/43/11

05 stycznia 2011 r.

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli.

Plik PDF

29.

07/44/11

05 stycznia 2011 r.

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

 Plik PDF

30.

08/48/11

12 stycznia 2011 r.

Uchwała w sprawie zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2011 roku, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/23/10 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plik PDF

31.

09/49/11

19 stycznia 2011 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w budynku ZSP Nr 1 w Stalowej Woli.

Plik PDF

32.

09/50/11

19 stycznia 2011 r.

Uchwała w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

Plik PDF

33.

09/51/11

19 stycznia 2011 r.

Uchwała w sprawie przekazania powiatowym jednostkom organizacyjnym, straży i inspekcji uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki.

Plik PDF

34.

09/52/11

19 stycznia 2011 r.

Uchwała w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikajace płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Plik PDF

35.

09/53/11

19 stycznia 2011 r.

Uchwała w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011.

Plik PDF

36.

09/54/11

19 stycznia 2011 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń w piwnicach budynku przy ul. Popiełuszki 13 a w Stalowej Woli.

Plik PDF

37.

10/55/11

26 stycznia 2011 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na złomowanie zużytego wyposażenia i środków trwałych przez Dom Dziecka w Stalowej Woli

Plik PDF

38.

10/56/11

26 stycznia 2011 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia pomieszczeń w ZSP Nr 1 przez CEZ w Stalowej Woli.

Plik PDF

39.

10/58/11

26 stycznia 2011 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli dotyczącej obsługi medycznej kwalifikacji wojskowej 2011 r.

Plik PDF

40.

10/61/11

26 stycznia 2011 r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 rok.

Plik PDF

41.

11/63/11

02 lutego 2011 r.

Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia "medal Brązowy za Długoletnią Służbę" Panu Pawłowi Ciołkoszowi - dyrektorowi ZSP Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli.

Plik PDF

42.

11/64/11

02 lutego 2011 r.

Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia "Medal Srebrny za Długoletnią Służbę" Panu Piotrowi Żyjewskiemu - dyrektorowi CEZ w Stalowej Woli.

Plik PDF

43.

11/65/11

02 lutego 2011 r.

Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia "Medal Brązowy za Długoletnią Służbę" Pani Barbarze Nabrzeskiej - dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej woli.

Plik PDF

44.

11/66/11

02 lutego 2011 r.

Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej Panu Mariuszowi Potaszowi - dyrektorowi ZSO LO w Stalowej Woli.

Plik PDF

45.

11/67/11

02 lutego 2011 r.

Uchwała w sprawie upoważnienia pana Piotra Żyjewskiego dyrektora CEZ w Stalowej Woli do złożenia wniosku do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Uczenia się przez całe życie Programu Leonardo da Vinci VETPRO - projektu pn."Mobilność międzynarodowa nauczycieli kluczem do wspomagania ich kompetencji zawodowych".

Plik PDF

46.

12/68/11

07 lutego 2011 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu stalowowolskiego.

Plik PDF

47.

13/69/11

09 lutego 2011 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu powiatu, pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2010.

Plik PDF

Uchwała została
zmieniona Uchwałą

Nr 19/87/11 z dnia 09 marca 2011 r.

48.

13/70/11

09 lutego 2011 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

Plik PDF

49.

13/71/11

09 lutego 2011 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości przez CKUiODiDZ w Stalowej Woli.

Plik PDF

50.

13/73/11

09 lutego 2011 r.

Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2011 opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz opracowania na rok 2011 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

plik PDF

51.

13/74/11

09 lutego 2011 r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 rok.

Plik PDF

52.

14/75/11

16 lutego 2011 r.

Uchwała w sprawie ustalenia planowanej liczby oddziałów klas pierwszych oraz planowanej liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnianych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2011/2012.

Plik PDF

53.

14/76/11

16 lutego 2011 r.

Uchwała w sprawie rozszerzeń oraz zawodów w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2011/2012.

Plik PDF

54.

16/82/11

23 lutego 2011 r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 r.

Plik PDF

55.

18/83/11

02 marca 2011 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń na parterze w budynku przy ul. ks. J.Popiełuszki 13 a w Stalowej Woli.

Plik PDF

56.

18/84/11

02 marca 2011 r.

Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Kształcenia zawodowego w Stalowej woli do podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn."Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jego realizacji i rozliczenia.

Plik PDF

57.

18/85/11

02 marca 2011 r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 r.

Plik PDF

58.

19/87/11

09 marca 2011 r.

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 13/69/11 z dnia 09 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu powiatu, pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2010 rok.

Plik PDF

59.

19/88/11

09 marca 2011 r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 r.

Plik PDF

60.

20/89/11

14 marca 2011 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii odnośnie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

Plik PDF

61.

21/91/11

16 marca 2011 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części ogrodzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli na potrzeby zamieszczenia reklamy.

Plik PDF

62.

21/92/11

16 marca 2011 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na złomowanie sprzętu elektronicznego, urządzeń biurowych i wyposażenia przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

Plik PDF

63.

21/93/11

16 marca 2011 r.

Uchwała  w sprawie  upoważnienia Dyrektora ZSP Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli do podpisania umowy, realizacji i rozliczenia projektu pn."Krok w przedsiębiorczość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Doskonalenie podstaw programowych i programów nauczania Poddziałanie 3.5.1 Innowacyjne programy nauczania. 

Plik PDF

64.

22/97/11

23 marca 2011 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli.

Plik PDF

65.

22/98/11

23 marca 2011 r.

Uchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli.

Plik PDF

66.

22/99/11

23 marca 2011 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody dla I-BS.PL Sp. zo.o. na wykonanie montażu rolet okiennych w pomieszczeniach na parterze budynku przy ul. ks.J.Popiełuszki 13 a w Stalowej Woli.

Plik PDF

67.

22/100/11

23 marca 2011 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej odcinka drogi nr 2806L Wierzchowiska-Piłatka w powiecie Janowskim.

Plik PDF

68.

22/101/11

23 marca 2011 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii odnośnie zmiany podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą oraz Sekretarzem Powiatu.

Plik PDF

69.

23/104/11

30 marca 2011r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 rok.

Plik PDF

70.

23/105/11

30 marca 2011 r.

Uchwała w sprawie upoważnienia dyrektora Centrum Edukacji zawodowej w Stalowej Woli do podpisania umowy, realizacji i rozliczenia projektu pn."Innowacyjność metodyczna", tytuł innowacji "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" w ramach POK, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3,5 Doskonalenie podstaw programowych i programów nauczania, Poddziałanie 3.5.1 Innowacyjne programy nauczania.

 Plik PDF

71.

24/106/11

01 kwietnia 2011 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu realizacji budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli i zadań remontowo-modernizacyjnych na drogach powiatowych w roku 2011.

Plik PDF

Zmiana w Uchwale Nr 26/114/11 z dnia 13 kwietnia 2011 r.

72.

24/107/11

01 kwietnia 2011 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Prezydenta Miasta Stalowa Wola z wnioskiem o wycięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego.

Plik PDF

73.

25/108/11

06 kwietnia 2011 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli na potrzeby montażu automatu na napoje i słodycze.

Plik PDF

74.

25/109/11

06 kwietnia 2011 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na złomowanie materiałów uzyskanych z rozbiórki ogrodzenia budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Popiełuszki 13 a w Stalowej Woli.

Plik PDF 

75.

25/110/11

06 kwietnia 2011 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na złomowanie materiałów uzyskanych z rozbiórki przy realizacji termomodernizacji Zespołu szkół Ogólnokształcących oraz Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej woli.

Plik PDF

76.

25/111/11

06 kwietnia 2011 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na złożenie do Wojewody podkarpackiego wniosku o dofinansowanie projektu pn."Ja jestem kibicem! A Ty?" na konkurs pn."Bezpieczeństwo imprez sportowych" w ramach rządowego programu ograniczania przestepczości i aspołecznych zachowań pn."Razem bezpieczniej". 

Plik PDF

77.

25/112/11

06 kwietnia 2011 r.

Uchwała w sprawie upoważnienia pana Pawła Ciołkosza dyrektora ZSP Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli do złożenia do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" programu Leonardo da Vinci wniosku o dofinansowanie projektu pn."Wizyta przygotowawcza do Projektu Mobilności w 2012 roku".

Plik PDF

78.

25/113/11

06 kwietnia 2011 r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 rok.

Plik PDF

79.

26/114/11

13 kwietnia 2011 r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale Nr 24/106/11 z dnia 01 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu realizacji budżetu Zarządu dróg Powiatowych w Stalowej Woli i zadań remontowo-modernizacyjnych na drogach powiatowych w roku 2011.

Plik PDF

80.

26/115/11

13 kwietnia 2011 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli do Prezydenta miasta Stalowa Wola z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego.

Plik PDF

81.

26/116/11

13 kwietnia 2011 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15.

Plik PDF

82.

26/117/11

13 kwietnia 2011 r.

Uchwała w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyzurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2011 roku, stanowiącym Załącznik Nr IV/23/10 z późn. zm. Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Pli PDF

83.

26/118/11

13 kwietnia 2011 r.

Uchwała w sprawie zasad zatrudniania nauczycieli, którzy nie prowadzą zajęć edukacyjnych, nauczycieli zatrudnionych na etacie administratora sieci komputerowej oraz zasad powierzania stanowiska wicedyrektora w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2011/2012.

Plik PDF

84.

26/119/11

13 kwietnia 2011 r.

Uchwała w sprawie zasad zatrudniania pracowników niepedagogicznych oraz osób zatrudnionych na stanowisku do spraw BHP w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2011/2012.

Plik PDF

85.

26/120/11

13 kwietnia 2011 r.

Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora ZSP Nr 2 do zawarcia partnerstwa z Międzynarodowym Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. na rzecz realizacji projektu pn."Energia Kompetencji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Plik PDF

86.

26/121/11

13 kwietnia 2011 r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 rok.

Plik PDF

87.

26/122/11

13 kwietnia 2011 r.

Uchwałą w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii odnośnie zmiany podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą oraz Sekretarzem Powiatu.

Plik PDF
 

88. 27/123/11 20 kwietnia 2011 r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu dachu na budynku Domu Dziecka wStalowej Woli Plik PDF
 89.  27/124/11  20 kwietnia 2011 r.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia biurowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.  Plik PDF
 90.  27/125/11 20 kwietnia 2011 r.  Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dot. realizacji przedsięwzięcia drogowego pn."Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 1025R (ul. Poniatowskiego) z drogą łączącą ul. Podskarpową z terenami inwestycyjnymi km 0 + 000 dp 0 + 261".  Plik PDF
 91.  27/126/11 20 kwietnia 2011 r.  Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie podróży służbowych Radnych Rady Powiatu Stalowowolskiego.  Plik PDF
 92. 27/127/11 20 kwietnia 2011 r. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli.  Plik PDF
93. 28/131/11 04 maja 2011 r. Uchwała w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora ZSO LO im. KEN w Stalowej Woli. Plik PDF
94. 28/132/11 04 maja 2011 r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 rok. Plik PDF
95. 28/133/11 04 maja 2011 r. Uchwała w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii odnośnie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Stalowej woli. Plik PDF
 96.  29/135/11  09 maja 2011 r. Uchwała w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dot. pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej ulicy Kościuszki, połozonej na terenie miasta Nisko.  Plik PDF
97. 30/139/11 18 maja 2011 r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń w piwnicy budynku przy ul. ks. J. Popiełuszki
13 a. 
Plik PDF
98. 30/140/11 18 maja 2011 r. Uchwała w sprawie umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi od dłuznika HSW-Zakładu Projektowo-Technologicznego Sp. z o.o.  z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z dnia 15 marca 2010 roku. Plik PDF
99. 30/142/11 18 maja 2011 r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 rok. Plik PDF
100 31/145/11 25 maja 2011 r. Uchwała w sprawie przyjęcia planu remontów w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Stalowowolski na rok 2011. Plik PDF
101 31/146/11 25 maja 2011 r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na budowę boiska sportowego na terenie Domu Dziecka w Stalowej Woli.

 
Plik PDF
102 31/147/11 25 maja 2011 r. Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla Mariusza Potasza dyrektora Zespołu szkół ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli.  Plik PDF
103 31/148/11 25 maja 2011 r. Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Piotrowi Żyjewskiemu dyrektorowi Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. Plik PDF
104. 31/149/11 25 maja 2011 r. Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Piotrowi Żyjewskiemu dyrektorowi Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli Plik PDF


 
105. 31/150/11 25 maja 2011 r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 rok. Plik PDF
106. 33/152/11 01 czerwca 2011 r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 rok. Plik PDF
107 34/153/11 8 czerwca 2011 r. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego odnośnie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Stalowowolskim na lata 2011-2015 Plik PDF
 108  34/154/11  8 czerwca 2011 r.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli sprzętu medycznego i samochodu.  Plik PDF
 109  34/155/11  8 czerwca 2011 r.  Uchwała w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2011 roku, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/23/10 z póxn. zm. Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku.  Plik PDF
 110.  34/156/11  8 czerwca 2011 r.  Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2011 rok.  Plik PDF
 111.  35/157/11  15 czerwca 2011 r.  Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2011 rok.  Plik PDF
 112  35/158/11  15 czerwca 2011 r.  Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2011 rok.  Plik PDF
 113  35/159/11  15 czerwca 2011 r.  Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za 2010 rok.  Plik PDF
 114  35/160/11  15 czerwca 2011 r.  Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za 2010 rok.  Plik PDF
 115  35/161/11  15 czerwca 2011 r.  Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie obsadzenia mandatu radnego.  Plik PDF
 116  35/162/11  15 czerwca 2011 r.  Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę Nr I/2/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Stalowowolskiego.  Plik PDF
 117  35/163/11  15 czerwca 2011 r. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę Nr III/13/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 17 grudnia 2010 roku z póxn. zm. w sprawie powołania składów osobowych Stałych Komisji Rady Powiatu Stalowowolskiego  Plik PDF
118 35/164/11 15 czerwca 2011 r. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli Plik PDF
119 35/165/11 15 czerwca 2011 r. Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Piotrowi Zyjewskiemu dyrektorowi Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli Plik PDF

120

36/166/11

22 czerwca 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli płyt chodnikowych i obrzeży pochodzących z rozbiórki

Plik PDF

121

36/167/11

22 czerwca 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia biurowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli

Plik PDF

122

36/168/11

22 czerwca 2011r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 rok

Plik PDF

123

37/169/11

27 czerwca 2011r.

Uchwała w sprawie upoważnienia Wicestarosty

Plik PDF

124

37/170/11

27 czerwca 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącego wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych zabudowanych

Plik PDF

125

37/171/11

27 czerwca 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącego zmiany uchwały Nr III/14/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Stalowowolskiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Plik PDF

126

37/172/11

27 czerwca 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącego zmiany uchwały Nr III/12/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego.

Plik PDF

127

38/173/11

28 czerwca 2011r.

Uchwała w sprawie upoważnienia Starosty do dokonywania zmian w planowanych zadaniach rekrutacyjnych na rok szkolny 2011/2012.

Plik PDF

128

39/174/11

29 czerwca 2011r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2010 rok.

Plik PDF

129

39/175/11

29 czerwca 2011r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 rok.

Plik PDF

130

39/176/11

29 czerwca 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i wyposażenia będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

Plik PDF

131

39/177/11

29 czerwca 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej przez Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

Plik PDF

132

40/178/11

6 lipca 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego wyposażenia w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli

Plik PDF

133

40/179/11

6 lipiec 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na złomowanie sprzętu elektronicznego, urządzeń biurowych i wyposażenia przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

Plik PDF

134

40/180/11

6 lipca 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli sprzętu medycznego

Plik PDF

135

40/181/11

6 lipiec 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wysokość opłaty za wyżywienie wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Stalowej Woli.

Plik PDF

136

40/182/11

6 lipiec 2011r.

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Placówek Oswiatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli

Plik PDF

137

41/183/11

13 lipiec 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

Plik PDF

138

41/184/11

13 lipca 2011r.

Uchwała dotycząca przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów.

Plik PDF

139

41/185/11

13 lipiec 2011r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr inż. Klaudii Kochowskiej-nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Plik PDF

140

41/186/11

13 lipca 2011r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr inż. Tamary Stadnik-nauczyciela kontarktowego ubiegajacego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Plik PDF

141

41/187/11

13 lipiec 2011r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Anny Tur-nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Plik PDF

142

41/188/11

13 lipca 2011r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana mgr Łukasza Szczerbińskiego-nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Plik PDF

143

41/189/11

13 lipca 2011r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr inż. Justyny Joanny Krawiec-nauczyciela kontaraktowego ubiegajacego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Plik PDF

144

41/190/11

13 lipca 2011r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana mgr inż. Damiana Rycerza-nauczyciela kontraktowego ubiegajacego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Plik PDF

145

41/191/11

13 lipca 2011r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana mgr Tomasza Bruda - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Plik PDF

146

41/192/11

13 lipiec 2011r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Anny Bełzak - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Plik PDF

147

41/193/11

13 lipiec 2011r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana mgr Witolda Wieprzęcia - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Plik PDF

148

41/194/11

13 lipiec 2011r.

Uchwała w spawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana mgr inż. Jana Maziarza - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Plik PDF

149

41/195/11

13 lipca 2011r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Anety Sikory - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Plik PDF

150

41/196/11

13 lipca 2011r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Natalii Banach - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Plik PDF

151

41/197/11

13 lipiec 2011r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Anny Kochanowskiej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Plik PDF

152

41/198/11

13 lipca 2011r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Renaty Żemły-Szwajki - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Plik PDF

153

41/199/11

13 lipca 2011r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Edyty Bednarz - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Plik PDF

154

41/200/11

13 lipca 2011r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Anety Wójcik - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Plik PDF

155

41/201/11

13 lipca 2011r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Barbary Główki-Syp - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Plik PDF

156

41/202/11

13 lipca 2011r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 rok.

Plik PDF

157

41/203/11

13 lipca 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącego uchylenia uchwały Nr XXV/181/08 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 24 września 2008 roku w sprawie utworzenia z Powiatem Niżańskim wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Plik PDF

158

42/204/11

20 lipca 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej zabezpieczenia środków finansowych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na 2012 rok.

Plik PDF

159

42/205/11

20 lipca 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul.Podleśnej 15.

Plik PDF

160

42/206/11

20 lipca 2011r.

Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Piotrowi Żyjewskiemu dyrektorowi Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowe Woli.

Plik PDF

161

42/207/11

20 lipca 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Plik PDF

162

42/208/11

20 lipca 2011r.

Uchwała w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2011 roku, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/23/10 z późn.zm.Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Plik PDF

163

42/209/11

20 lipca 2011r.

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 07/44/11 z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Plik PDF

164

42/210/11

20 lipca 2011r.

Uchwała dotycząca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków:za wysługę lat, motywacyjnego,funkcyjnego,za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wyynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także szvczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Plik PDF

165

42/211/11

20 lipca 2011r.

Uchwała w sprawie ustanowienia Konkursu  "Odkrywamy Skarby Powiatu Stalowowolskiego"

Plik PDF

166

42/212/11

20 lipca 2011r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 rok.

Plik PDF

167

42/213/11

20 lipca 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Plik PDF

168

42/214/11

20 lipca 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2011-2021.

Plik PDF

169

42/215/11

20 lipca 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2011 rok.

Plik PDF

170

42/216/11

20 lipca 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli.

Plik PDF

171

43/217/11

27 lipca 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego.

Plik PDF

172

43/218/11

27 lipca 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie jednego boksu garażowego położonego w Stalowej Woli przy ul.Ks.Jerzego Popiełuszki 13 a.

Plik PDF

173

43/219/11

27 lipca 2011r.

Uchwała w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im.KEN w Stalowej Woli do realizacji i rozliczenia projektu pn. "Regionalne sporty w Europie" w ramach Programu Comenius-Partnerskie Projekty Szkół.

Plik PDF

174

43/220/11

27 lipca 2011r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 rok.

Plik PDF

175

44/221/11

3 sierpnia 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego.

Plik PDF

176

44/222/11

3 sierpnia 2011r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale Nr 24/106/11 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 01 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu realizacji budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli i zadań remontowo-modernizacyjnych na drogach powiatowych w roku 2011 z późniejszymi zmianami.

Plik PDF

177

44/223/11

3 sierpnia 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Uchwąły Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie (przedłużenie) w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy pomieszczeń w budynku przy ul.Ks.J.Popiełuszki 13 a w Stalowej Woli.

Plik PDF

178

44/224/11

3 sierpnia 2011r.

Uchwała w sprawie informacji za I półrocze 2011 roku o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.

Plik PDF

179

44/225/11

3 sierpnia 2011r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 rok.

Plik PDF

180

45/226/11

17 sierpnia 2011r.

Uchwała w sprawie upoważnienia  Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z zakupem sprzętu i wyposażenia pracowni fryzjerskiej wobec firmy leasingowej.

Plik PDF

181

45/227/11

17 sierpnia 2011r.

Uchwała w sprawie organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

Plik PDF

182

45/228/11

17 sierpnia 2011r.

Uchwała w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2011 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Plik PDF

183

45/229/11

17 sierpnia 2011r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 rok.

Plik PDF

184

46/230/11

24 sierpnia 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Plik PDF

185

46/231/11

24 sierpnia 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2011-2021.

Plik PDF

186

46/232/11

24 sierpnia 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2011r.

Plik PDF

187

46/233/11

24 sierpnia 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia poręczenia dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna, stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu.

Plik PDF

188

47/234/11

31 sierpnia 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu pomieszczeń w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli przy ul.Kwiatkowskiego 1.

Plik PDF

189

47/235/11

31 sierpnia 2011r.

Uchwała w sprawie desygnowania przedstawiciela Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do prac w komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.

Plik PDF

190

47/236/11

31 sierpnia 2011r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 rok.

Plik PDF

191

48/237/11

6 września 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli na potrzeby montażu automatu na napoje.

Plik PDF

192

48/238/11

6 września 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli.

Plik PDF

193

48/239/11

6 września 2011r.

Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im.Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, ul.1-go Sierpnia 26.

Plik PDF

194

48/240/11

6 września 2011r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 rok.

Plik PDF

195

50/241/11

14 września 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczenia w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli.

Plik PDF

196

50/242/11

14 września 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczenia w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli.

Plik PDF

197

50/243/11

14 września 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli.

Plik PDF

198

50/244/11

14 września 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie szaf metalowych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli na rzecz Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

Plik PDF

199

50/245/11

14 września 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie telefaksu będącego na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

Plik PDF

200

50/246/11

14 września 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli na rzecz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Stalowej Woli.

Plik PDF

201

50/247/11

14 września 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie i sprzedaż przez Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórki.

Plik PDF

202

50/248/11

14 września 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości o nr ew. 796 obr.3 - Centrum Stalowa Wola, położonej w Stalowej Woli przy Al.Jana Pawła II 21.

Plik PDF

203

50/249/11

14 września 2011r.

Uchwała w sprawie upoważnienia Pana Pawła Ciołkosza Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im.Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli do złożenia do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie " Programu Leonardo da Vinci wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Wizyta przygotowawcza do Projektu Mobilności w 2012r."

Plik PDF

204

50/250/11

14 września 2011r.

Uchwała w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, ul.1-go Sierpnia 26.

Plik PDF

205

50/251/11

14 września 2011r.

Uchwała dotycząca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski studentów z terenu Powiatu Stalowowolskiego za znaczące osiągnięcia.

Plik PDF

206

50/252/11

14 września 2011r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 rok.

Plik PDF

207

51/253/11

21 września 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr VI/39/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28.02.2011r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2011 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy zmienioną uchwałą Nr VIII/53/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego w dniu 30 maja 2011r. dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2011 na realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.

Plik PDF

208

51/254/11

21 września 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie garażu w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1.

Plik PDF

209

51/255/11

21 września 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi łączącej ul.Monte Cassino z drogą boczną Przemysłowej, w Stalowej Woli.

Plik PDF

210

51/256/11

21 września 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

Plik PDF

211

51/257/11

21 września 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie i wynajęcie pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

Plik PDF

212

51/258/11

21 września 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działek będących własnością Powiatu Stalowowolskiego.

Plik PDF

213

51/259/11

21 września 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli płyt chodnikowych pochodzących z rozbiórki.

Plik PDF

214

51/260/11

21 września 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.

Plik PDF

215

51/261/11

21września 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.

Plik PDF

216

51/262/11

21 września 2011r.

Uchwała w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów i studentów z terenu Powiatu Stalowowolskiego za znaczące osiągnięcia w roku szkolnym/akademickim 2011/2012.

Plik PDF

217

51/263/11

21 września 2011r.

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu Architektonicznego o nagrodę "ZŁOTEJ STRZECHY" Powiatu Stalowowolskiego.

Plik PDF

218

51/264/11

21 września 2011r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 rok.

Plik PDF

219

51/265/11

21 września 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2011r.

Plik PDF

220

52/266/11

28 września 2011r.

Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli oraz przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu.

Plik PDF

221

52/267/11

28 września 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. "Budowa drogi łączącej ul.Przemysłową z os. Piaski w Stalowej Woli - etap I - Przebudowa ulicy Przemysłowa boczna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" i zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego Powiatu.

Plik PDF

222

52/268/11

28 września 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej zabezpieczenia środków finansowych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na 2012r.

Plik PDF

223

52/269/11

28 września 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych na terenie Gminy Bojanów.

Plik PDF

224

52/270/11

28 września 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

Plik PDF

225

52/271/11

28 września 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

Plik PDF

226

52/272/11

28 września 2011r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im.Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, ul.1-go Sierpnia 26.

Plik PDF

227

52/273/11

28 września 2011r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Powiatu Stalowowolskiego za osiagnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.

Pliki PDF

228

52/274/11

28 września 2011r.

Uchwała w sprawie ustanowienia "Konkursu plastycznego na kartkę bożonarodzeniową".

Plik PDF

229

52/275/11

28 września 2011r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011r.

Plik PDF

230

52/276/11

28 września 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii odnośnie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

Plik PDF

231

53/277/11

5 października 2011r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012.

Plik PDF

232

53/278/11

5 października 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie hali sportowej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

Plik PDF

233

53/279/11

5 października 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.

Plik PDF

234

53/280/11

5 października 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie i użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.

Plik PDF

235

53/281/11

5 października 2011r.

Uchwała w sprawie przyznania Nagrody Starosty Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.

Plik PDF

236

53/282/11

5 październik 2011r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 rok.

Plik PDF

237

54/283/11

12 październik 2011r.

Uchwała w sprawie zmiany w uchwale Nr 9/40/07 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 19 stycznia 2007 roku, zmienionej uchwałą Nr 13/51/07 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 9 lutego 2007r., zmienionej uchwałą Nr 52/290/07 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 4 grudnia 2007r., dotyczącej powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli oraz trybu jej pracy.

Plik PDF

238

54/284/11

12 październik 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej i sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.

Plik PDF

239

54/285/11

12 październik 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pracowni komputerowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

Plik PDF

240

54/286/11

12 październik 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

Plik PDF

241

54/287/11

12 październik 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie dziennego czasu pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli prowadzonej przez Powiat Stalowowolski.

Plik PDF

242

54/288/11

12 październik 2011r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 rok.

Plik PDF

243

55/289/11

19 październik 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.

Plik PDF

244

55/290/11

19 październik 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie ( przedłużenie umowy najmu) jednego boksu garażowego położonego w Stalowej Woli przy ul. Ks.J.Popiełuszki 13a.

Plik PDF

245

55/291/11

19 październik 2011r.

Uchwała w sprawie upoważnienia Pana Pawła Ciołkosza Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli do złożenia do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu " Uczenie się przez całe życie" Programu Leonardo da Vinci wniosku o dofinansowanie projektu pn. " Wizyta przygotowawcza do Projektu Mobilności w 2012r."

Plik PDF

246

55/292/11

19 październik 2011r.

Uchwała w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, ul.1-go Sierpnia 26.

Plik PDF

247

55/293/11

19 październik 2011r.

Uchwała dotycząca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Stalowowolskiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Plik PDF

248

55/294/11

19 październik 2011r.

Uchwała dotycząca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

Plik PDF

249

55/295/11

19 październik 2011r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011rok.

Plik PDF

250

56/296/11

26 październik 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli.

Plik PDF

251

56/297/11

26 październik 2011r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 rok.

Plik PDF

252

57/298/11

26 październik 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli sprzętu medycznego.

Plik PDF

253

57/299/11

26 październik 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w statucie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Plik PDF

254

57/300/11

26 październik 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę Nr VI/39/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Funduszu samorządom powiatowym w roku 2011 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnaniu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy ( z późn. zm.)

Plik PDF

255

57/301/11

26 październik 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.

Plik PDF

256

57/302/11

26 październik 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie broni palnej sportowej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

Plik PDF

257

57/303/11

26 październik 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wejście na teren działki nr 129/4 obręb 3 Stalowa Wola  w celu wykonania przebudowy sieci i budowy nowego przyłącza ciepłowniczego.

Plik PDF

258

57/304/11

26 październik 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wejście na teren działki nr 893/4 obręb 3 Stalowa Wola w celu wykonania przebudowy sieci ciepłowniczej.

Plik PDF

259

57/305/11

26 październik 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazwy rondu w Stalowej Woli.

Plik PDF

260

57/306/11

26 październik 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli płyt chodnikowych pochodzących z rozbiórki.

Plik PDF

261

57/307/11

26 październik 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2012 roku.

Plik PDF

262

57/308/11

26 październik 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie nawiązania współpracy i podpisania umowy o współpracy pomiędzy Powiatem Stalowowolskim, a Powiatem Bełchatowskim.

Plik PDF

263

57/309/11

26 październik 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego " Program współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie na 2012 rok.

Plik PDF

264

57/310/11

26 październik 2011r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2011 rok.

Plik PDF

265

58/312/11

15 listopad 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przyjęcia " Programu promocji zatrudniania oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2011-2015".

Plik PDF

266

58/313/11

15 listopad 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia           " Programu Rozwoju na lata 2011-2016 Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej".

Plik PDF

267

58/314/11

15 listopad 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

Plik PDF

268

58/315/11

15 listopad 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym lub prawnym za osiagnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Plik PDF

269

58/316/11

15 listopad 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Plik PDF

270

58/317/11

15 listopad 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2011 rok.

Plik PDF

271

58/318/11

15 listopad 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu.

Plik PDF

272

58/319/11

15 listopad 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2011-2021.

Plik PDF

273

58/320/11

15 listopad 2011r.

Uchwała w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok.

Plik PDF

274

58/321/11

15 listopad 2011r.

Uchwała w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2012-2021.

Plik PDF

275

58/322/11

15 listopad 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2012 roku.

Plik PDF

276

58/323/11

15 listopad 2011r.

Uchwała Zarzadu Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2011 rok.

Plik PDF

277

59/324/11

23 listopad 2011r.

Uchwała w sprawie upoważnienia dla Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji.

Plik PDF

278

59/325/11

23 listopad 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na złomowanie sprzętu elektronicznego, urządzeń biurowych i pomocy dydaktycznych przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

Plik PDF

279

59/326/11

23 listopad 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

Plik PDF

280

59/327/11

23 listopad 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

Plik PDF

281

59/328/11

23 listopad 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

Plik PDF

282

59/329/11

23 listopad 2011r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 rok.

Plik PDF

283

60/330/11

30 listopad 2011r.

Uchwała w sprawie akceptacji wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2011 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

Plik PDF

284

60/331/11

30 listopad 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie garażu w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1.

Plik PDF

285

60/332/11

30 listopad 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli przy ul.Hutniczej 17.

Plik PDF

286

60/333/11

30 listopad 2011r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011rok.

Plik PDF

287

61/334/11

5 grudnia 2011r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 rok.

Plik PDF

288

62/335/11

6 grudnia 2011r.

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2011-2021.

Plik PDF

289

62/336/11

6 grudnia 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2011-2021.

Plik PDF

290

62/337/11

6 grudzień 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2011 rok.

Plik PDF

291

62/338/11

6 grudnia 2011r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Ewy Zofii Brzozowskiej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Plik PDF

292

63/339/11

14 grudnia 2011r.

Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli oraz przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu.

Plik PDF

293

63/340/11

14 grudnia 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazwy rondu położonemu w pasie drogowym ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli.

Plik PDF

294

63/341/11

14 grudnia 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.

Plik PDF

295

63/342/11

14 grudnia 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26.

Plik PDF

296

63/343/11

14 grudnia 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia użytkowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.

Plik PDF

297

63/344/11

14 grudnia 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26.

Plik PDF

298

63/345/11

14 grudnia 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

Plik PDF

299

63/346/11

14 grudnia 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Starostę Stalowowolskiego do Wojewody Podkarpackiego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. "Razem bezpieczniej" w 2012 r.

Plik PDF

300

63/347/11

14 grudnia 2011r.

Uchwała w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciagania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Plik PDF

301

63/348/11

14 grudnia 2011r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011rok.

Plik PDF

302

64/349/11

21 grudnia 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr VI/39/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28.02.2011r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2011 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabiitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy, zmienionej uchwałą Nr XIII/84/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego w dniu 22 listopada 2011r.

Plik PDF

303

64/350/11

21 grudnia 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.

Plik PDF

304

64/351/11

21 grudnia 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.

Plik PDF

305

64/352/11

21 grudnia 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Pondgimnazjalnych Nr 3  Stalowej Woli.

Plik PDF

306

64/353/11

21 grudnia 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i wyposażenia przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.

Plik PDF

307

64/354/11

21 grudnia 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego wyrażającej zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dotyczącego przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pn. " Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2012 roku".

Plik PDF

308

64/355/11

21 grudnia 2011r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 rok.

Plik PDF

309

64/356/11

21 grudnia 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2011 rok.

Plik PDF

310

64/357/11

21 grudnia 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu stalowowolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.

Plik PDF

311

64/358/11

21 grudnia 2011r.

Uchwała dotycząca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej, sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych. 

Plik PDF

312

64/359/11

21 grudnia 2011r.

Uchwała dotycząca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

Plik PDF

313

65/360/11

28 grudnia 2011r.

Uchwała w sprawie ustanowienia " Konkursu na logotyp i nazwę internetowej platformy edukacyjnej powiatu stalowowolskiego".

Plik PDF

314

65/361/11

28 grudnia 2011r.

Uchwała w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Plik PDF

315

65/362/11

28 grudnia 2011r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającą Uchwałę Nr XIII/89/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

Plik PDF

316

65/363/11

28 grudnia 2011r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 rok.

Plik PDF

317

66/364/11

30 grudnia 2011r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od realizacji inwestycji będących w ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

Plik PDF

318

66/365/11

30 grudnia 2011r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2011 rok.

Plik PDF

319

66/366/11

30 grudnia 2011r.

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2011-2021.

Plik PDF

320

67/367/12

4 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Stalowej Woli.

Plik PDF

321

67/368/12

4 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalwoej Woli.

Plik PDF

322

67/369/12

4 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

Plik PDF

323

67/370/12

4 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli.

Plik PDF

324

67/371/12

4 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie przekazania powiatowym jednostkom organizacyjnym, strazy i inspekcji uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału , w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki.

Plik PDF

325

67/372/12

4 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

Plik PDF

326

67/373/12

4 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Plik PDF

327

67/374/12

4 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Plik PDF

328

67/375/12

4 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012.

Plik PDF

329

67/376/12

4 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie wystepującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu stalowowolskiego.

Plik PDF

330

67/377/12

4 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę na uchwałę Zarządu Powiatu Stalowowolskiego.

Plik PDF

331

68/378/12

11 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie jednego boksu garażowego przy ul.Ks.J.Popiełuszki 13a w Stalowej Woli.

Plik PDF

332

68/379/12

11 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń w piwnicy budynku przy ul. Ks.J.Popiełuszki 13a w Stalowej Woli.

Plik PDF