bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1775997
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu Stalowowolskiego w sezonie zimowym 2010 / 2011
Numer ogłoszenia: 282846 - 2010; data zamieszczenia: 08.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Przemysłowa 6, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 8444631, faks 015 8444631.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu Stalowowolskiego w sezonie zimowym 2010 / 2011.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu Stalowowolskiego polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej mieszanką piaskowo - solną. Utrzymaniu podlegać będzie 154 km dróg powiatowych na terenie całego powiatu.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·                    wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
·                    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·                    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·                    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: powiatstalowa.bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola ul. Przemysłowa 6.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2010 godzina 11:00,
miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola ul. Przemysłowa 6, sekretariat pom. nr 2.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Nośnik Oferenta pod rozsypywarkę i pług odśnieżny jednostronny Zamawiającego. Cel działania - odśnieżanie i zwalczanie śliskości..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Nośnik w postaci pojazdu ciężarowego pod rozsypywarkę i pług Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Nośnik Oferenta pod rozsypywarkę typ P - 1 i pług odśnieżny jednostronny Zamawiającego. Cel działania - odśnieżanie i zwalczanie śliskości..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nośnik w postaci pojazdu ciężarowego pod rozsypywarkę P-1 i pług Zamawiającego..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Nośnik Oferenta łącznie z rozsypywarką i pługiem odśnieżnym jednostronnym. Cel działania-odśnieżanie i zwalczanie śliskości..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nośnik w postaci pojazdu ciężarowego wraz z rozsypywarką i pługiem odśnieżnym.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Nośnik Oferenta łącznie z rozsypywarką i pługiem odśnieżnym jednostronnym. Cel działania-odśnieżanie i zwalczanie śliskości..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nośnik w postaci pojazdu ciężarowego wraz z rozsypywarkę i pługiem odśnieżnym..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Nośnik Oferenta łącznie z rozsypywarką i pługiem odśnieżnym jednostronnym. Cel działania-odśnieżanie i zwalczanie śliskości.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nośnik w postaci pojazdu ciężarowego wraz z rozsypywarkę i pługiem odśnieżnym.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Mieszanka piaskowo - solna 10 % wraz z załadunkiem. Materiał do zwalczania śliskości dla jednostek sprzętowych pracujących na drogach powiatowych..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mieszanka piaskowo - solna 10 % wraz z załadunkiem. Materiał do zwalczania śliskości dla jednostek sprzętowych pracujących na drogach powiatowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
 
Załączniki:
SIWZ