bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1776994
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Zatwierdził Odsłony
Pozwolenie wodnoprawne dla zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki" 02 .01 .19 Alicja Mach 163
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki 04 .12 .18 Alicja Mach 141
Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych : Ochrona przed powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa 12 .09 .18 Alicja Mach 145
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego w związku z inwestycją pn.: "Budowa obwodnicy Stalowa Wola i Nisko" 19 .07 .18 Alicja Mach 171
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Łukawica na wniosek PGE Dystrybucja S.A. 10 .07 .18 Alicja Mach 140
Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: Budowa obwodnicy Stalowa Wola i Nisko 09 .07 .18 Alicja Mach 135
Zawiadomienie o wydaniu decyzji, pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn.: "Budowa obwodnicy Stalowa Wola i Nisko klasy GP w ciągu drogi DK-77/długość ok. 15.2 km/ wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" 04 .07 .18 Alicja Mach 126
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa prawego wału rzeki Osa w km 0+000 - 1+291 w miejscowości Kępie Zaleszańskie, gmina Zaleszany" 02 .07 .18 Alicja Mach 131
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenie wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: budowę, przebudowę i likwidacje rowów, budowę wylotów, budowę przepustów, kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych oraz 23 .05 .18 Alicja Mach 132
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenie wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzenie wód opadowych do odbiorników oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiek 21 .05 .18 Alicja Mach 145
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie mostów i przepustów oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w związku z inwestycją pn.: " 18 .05 .18 Alicja Mach 93
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego (działki nr 4529/1, 4529/4 w miejscowości Pysznica) 08 .03 .18 Alicja Mach 116
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem skrzynek rozsączających (działka nr 1323/157 obręb 3 w Stalowej Woli), pochodzących z części drogi we 20 .12 .17 Elżbieta Lis 125
na wniosek Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w miejscowości Radomyśl nad Sanem, wylotem usytuowanym 07 .12 .17 Elżbieta Lis 116
na wniosek Wójta Gminy Bojanów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na zagospodarowanie starego koryta Łęgu (działki nr 2174/1, 2174/2, 2987/2, 2176/2, 2175/8, 2173/2, 2149/1, obręb Przyszów gmina Boj 07 .12 .17 Elżbieta Lis 104
na wniosek firmy RAKOCZY STAL Sp. z o.o. w Stalowej Woli zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, 07 .12 .17 Elżbieta Lis 108
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektów budowlanych oraz wykonywania innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią na działkach nr 1642/1, 1642/2, 1912, 2050, 2081 w Stalowej W 08 .11 .17 Elżbieta Lis 112
Wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z części ulic Piłsudskiego, Wesołej i Zachodniej w Zaklikowie z łącznej powierzchni 0,768 ha, o najwyż 31 .10 .17 Elżbieta Lis 106
Na wniosek Gminy Radomyśl nad Sanem zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch odcinków rowów R1 i R2 wzdłuż drogi wewnętrznej (działka nr 1348/33 obręb Rzeczyca Długa) oraz umocnienie wlotó 31 .10 .17 Elżbieta Lis 120
na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego OKTAN Stanisław Bednarz, 36-053 Kamień 199 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do środowiska wód opadowych i roztopowych (działka nr 35 26 .10 .17 Elżbieta Lis 99
na wniosek Gminy Stalowa Wola zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych z części terenu osiedla Energetyków, wylotami W1 i W2 do potoku Jelonek w Stalowej 24 .10 .17 Elżbieta Lis 94
na wniosek Pani Bożeny Ludyjan-Załupskiej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu nr 1 w km 0+334 (działka nr 3229, obręb Jastkowice) w celu wykonania przejazdu przez drogę wewnętrzną 24 .10 .17 Elżbieta Lis 106
na wniosek Firmy Rakoczy Stal Sp. z o. o., ul. Mireckiego 5, 37 450 Stalowa Wola zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi ścieków deszczowych z terenów szczelnych Zakładu Rakoczy 24 .10 .17 Elżbieta Lis 93
rozszerzenie wniosku z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów przykanalików, budowę wylotu kolektora rowu krytego, wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez rów chłonny, przebudowę otwartych 28 .09 .17 Elżbieta Lis 97
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie podczyszczonej mieszaniny ścieków bytowych, deszczowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością HSW Wodociągi Sp. z o. o. w Stalowej W 28 .09 .17 Elżbieta Lis 81
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzane wód opadowych i roztopowych do środowiska w związku z planowaną budową stacji paliw w m. Stany 13 .09 .17 Hubert Karwan 88
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów przykanalików, budowę wylotu kolektora rowu krytego, wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez rów chłonny, przebudowę otwartych rowów, p 01 .08 .17 Elżbieta Lis 126
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na zagospodarowanie starego koryta Łęgu (działki nr 2174, 2987/2, 2176/2, 2175/8, 2173/1, 2173/2, 2217/1, 2217/2, 2218, 2227, 2149/1, 2226 obręb Przyszów 25 .07 .17 Elżbieta Lis 91
wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PHU OKTAN Stanisław Bednarzw sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych, za pośrednictwem instalacji rozsączającej składającej się z rur drenarskich ora 25 .07 .17 Elżbieta Lis 94
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Strachodzka w km 6+050 (działka nr 475, obręb Antoniów), oczyszczonych ścieków bytowych z przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dział 07 .06 .17 Elżbieta Lis 108
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie przez Colmar Sp. z o.o. mieszaniny ścieków bytowych i przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z instalacji do 02 .06 .17 Elżbieta Lis 92
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie mieszaniny ścieków bytowych, deszczowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością HSW Wodociągi Sp. z o. o. w Stalowej Woli, pochodzący 02 .06 .17 Elżbieta Lis 92
na wniosek Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 6 sztuk (I etap – 5 sztuk, II etap – 1 sztuka) małych budowli piętrzących na istniejących r 19 .05 .17 Elżbieta Lis 95
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu samoobsługowej myjni samochodowej zlokalizowanej na działce nr 1352/26 przy Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli, do kanalizacj 26 .04 .17 Elżbieta Lis 95
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia powierzchniowego, odprowadzanie wód z przelewu awaryjnego do rzeki Starchodzkiej i wykonanie wraz z przebudową i rozbudową urządzeń wodnych, wykonanie u 09 .03 .17 Elżbieta Lis 122
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie mieszaniny ścieków bytowych i podczyszczonych ścieków przemysłowych z myjni samochodowej - Stacja paliw LOTOS nr 230 w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 18, 23 .02 .17 Elżbieta Lis 104
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: budowę wylotów kanalizacyjnych W1, W2, budowę rowów, przebudowę rowu w związku z budową przepustu. Chwałowice 23 .02 .17 Elżbieta Lis 117
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem istniejących skrzynek rozsączających, oczyszczonych ścieków deszczowych, pochodzących z terenu Stacji Paliw w Rzeczycy Okrągłej (dzi 30 .12 .16 Elżbieta Lis 163
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody piętrzonej jazem rzeki Sanna dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej w Zaklikowie. 30 .12 .16 Elżbieta Lis 133
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektów budowlanych oraz wykonywania innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią na działkach nr 1642/1, 1642/2, 2050 w Stalowej Woli (zagospo 28 .12 .16 Elżbieta Lis 144
na wniosek Pana Konrada Ślusarczyka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wody z istniejących stawów do rzeki Chodźca 22 .12 .16 Elżbieta Lis 120
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem skrzynek rozsączających (działki nr 835/26, 847 obręb 3 w Stalowej Woli) 22 .12 .16 Elżbieta Lis 101
wszczęte postępowanie w sprawie budowy wylotów kanalizacyjnych W1, W2, budowę rowów, przebudowę rowów, likwidację rowu w m. Chwałowicach 08 .12 .16 Elżbieta Lis 151
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów W1-W15 i wprowadzanie ścieków opadowych poprzez drenaż do ziemi, gmina Radomyśl nad Sanem 24 .11 .16 Elżbieta Lis 140
wszczęte postępowanie w sprawie wykonania wylotu, wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi Kępie Zaleszańskie 24 .11 .16 Elżbieta Lis 121
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie mieszaniny ścieków sanitarnych i przemysłowych ze Stacji Kontroli Pojazdów i Blacharni zlokalizowanych przy ulicy Niezłomnych 29 w Stalowej Woli, do urządzeń 24 .11 .16 Elżbieta Lis 90
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych składających się z ujęcia powierzchniowego, rowu melioracji szczegółowej, systemu nawadniającego- odwadniającego w tym rowów nawadniająco – odwa 10 .11 .16 Elżbieta Lis 113
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego, poprzez wykonanie zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice (działka nr 1302), na działkę nr ew. 24/8 w 23 .09 .16 Elżbieta Lis 102
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego, poprzez wykonanie zjazdu indywidualnego z drogi gminnej 101510R (dz. nr 1511), na działkę nr ew. 1490 położoną w miejscowości Agatówka, gm 23 .09 .16 Elżbieta Lis 89
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego (działka nr 236/1) w celu uzyskania dojazdu do działki nr 242 w miejscowości Kępie Zaleszańskie, gmina Zaleszany 23 .09 .16 Elżbieta Lis 92