bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1774599

Statut DPS

 

Statut
Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła
w Stalowej Woli

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli, zwany dalej "Domem", działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ),
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 182),
3. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 595),
4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
5. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r. poz. 964),
6. Innych ustaw, stosownych rozporządzeń, a także odpowiednich uchwał i decyzji właściwych organów powiatu.

§ 2.

1. Siedzibą Domu jest miasto Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 2a.
2. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Stalowowolskiego, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako jednostka budżetowa.
3. Dom ma charakter ponadlokalny i przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych.
4. Dom posiada 88 miejsc statutowych.
5. Dom używa podłużnej pieczęci o treści "Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła ul. Dmowskiego 2a, 37-450 Stalowa Wola tel. (15) 844-20-39 NIP 865-22-24-994, REGON: 830410729".

Rozdział II
Przedmiot działalności

§ 3.

1. Celem działania Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności dostosowanej do poziomu sprawności i podtrzymywanie samodzielności.
2. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim zamieszkujących.
3. Wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańców oraz zaspokajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych pokrywa Dom.
4. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.

§ 4.

1. Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji wydanych przez właściwe organy gminne i powiatowe.
2. Pobyt w Domu jest odpłatny.
3. Zasady ustalania i wysokość opłat za pobyt regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział III
Organizacja Domu

§ 5.

1. Domem kieruje i ponosi odpowiedzialność za jego funkcjonowanie Dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia Zarząd Powiatu Stalowowolskiego.
4. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Księgowego i kierowników komórek organizacyjnych.
5. W czasie nieobecności Dyrektora Domu zastępuje Główny Księgowy lub inna upoważniona osoba.
6. Dyrektor Domu wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Domu.
7. W celu realizacji zadań statutowych Domu, Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

§ 6.

1. W strukturze organizacyjnej Domu wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:
a) Dział Ekonomiczno-Finansowy,
b) Dział Opiekuńczo-Medyczny,
c) Samodzielne stanowiska pracy.
2. Zasady wewnętrznej organizacji, strukturę organizacyjną oraz zakres działań komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Domu opracowany przez Dyrektora i przyjęty przez Zarząd Powiatu Stalowowolskiego.

§ 7.

Dyrektor Domu stosownie do potrzeb może tworzyć inne komórki organizacyjne lub stanowiska pracy, po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu Stalowowolskiego.


§ 8.

1. Dla utrzymania jednolitego znakowania akt ustala się dla Domu symbol "DPS".
2. Nazwy "Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła" używa się na tabliczkach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 9.

1. Dom prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny Plan Wydatków Budżetowych zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Stalowowolskiego.
3. Dom prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
4. Majątek Domu stanowi własność Powiatu Stalowowolskiego.
5. Dom posiada własny rachunek bankowy.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 10.

Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.