bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1774295

Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego oraz zawiadcze o stanie ewidencyjnym

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 - 450 Stalowa Wola

WYDAWANIE WYPISÓW LUB WYRYSÓW Z OPERATU EWIDENCYJNEGO ORAZ ZAŚWIADCZEŃ O STANIE EWIDENCYJNYM

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.
(t.j. Dz.U. 2020 poz. 276 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz.2096 ze zm.)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz.U. z poz 1000 ze zm.)

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

- wniosek złożony przez osobę uprawnioną,
- w przypadku udostępnienia danych osobie nie będącej właścicielem do  wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo od osoby lub podmiotu uprawnionego do ich otrzymania, bądź wykazać interes prawny do uzyskania wnioskowanych danych.
- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości osoby uprawnionej do uzyskania danych z operatu ewidencyjnego (do wglądu).

Opłata:

Opłaty za wypisy, wyrysy ustalana jest na podstawie tabeli nr 11 stanowiącej załącznik do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz 276 ze zm.)Opłaty za wydanie zaświadczenia lub z tytułu udzielenia pełnomocnictwa naliczana jest na podstawie ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz.U. z poz 1000 ze zm.)Pełnomocnictwo opłata skarbowa - 17 zł.Wydanie zaświadczenia z operatu ewidencji gruntów opłata skarbowa - 17 zł.Opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego można uiszczać po uprzednim otrzymaniu dokumentu naliczenia opłaty na konto: Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli nr konta: 31 9430 0006 0001 0041 2000 0003Opłaty za wydanie zaświadczenia lub z tytułu udzielenia pełnomocnictwa należy uiszczać na konto Urzędu Miasta Stalowej Woli Bank PKO BP Oddział w Stalowej Woli nr konta: 06 1020 4913 0000 9202 0117 4630

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pok. 13 ( Gmina Stalowa Wola) pok.14 ( Gminy Bojanów i Pysznica) pok. 15 (Gmina Zaklików oraz Antoniów, Chwałowice, Nowiny, Orzechów, Pniów, Witkowice i Zalesie) pok. 16 (Gmina Zaleszany oraz Dąbrowa Rzeczycka, Kępa, Radomyśl, Rzeczyca Okrągła, Rzeczyca Długa, Wola Rzeczycka)

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Dane z operatu ewidencji gruntów i budynków wydawane są po zweryfikowaniu uprawnień wnioskodawcy do otrzymania danych ewidencyjnych, złożeniu wniosku i opłaceniu należności za wykonaną czynność. W przypadku niezgodności danych w operacie ewidencyjnym wydanie dokumentu nastąpi po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego
w sprawie, nie później niż w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.

Uwagi:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:(015) 643-36-16 (Gmina Stalowa Wola),(015) 643-36-21( Gminy Bojanów i Pysznica) (015) 643-36-15 (Gmina Zaklików oraz Antoniów, Chwałowice, Nowiny, Orzechów, Pniów, Witkowice i Zalesie) (015) 643-36-18 (Gmina Zaleszany oraz Dąbrowa Rzeczycka, Kępa, Radomyśl, Rzeczyca Okrągła, Rzeczyca Długa, Wola Rzeczycka)

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania wypisu z operatu ewidencyjnego następuje w drodze decyzji administracyjnej, na którą przysługuje odwołanie do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, siedziba: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola, tel.643 37 09, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel.643 36 35, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Cele przetwarzania danych osobowych: wydanie wypisu lub/i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków na podstawie przepisów prawa: Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.).

Odbiorcy danych: podmioty, z którymi zawarto umowę powierzenia danych osobowych oraz podmioty wyszczególnione w przepisach prawa.

Dane będą przechowywane przez 5 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Archiwalną.

Ma Pan/i prawo

dostępu do treści swoich danych,

sprostowania swoich danych osobowych,

w przypadkach wymienionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03

Podanie danych ujętych we wniosku o wydanie wypisu lub/i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków jest wymogiem ustawowym.

Niepodanie danych osobowych obowiązkowych skutkować będzie niewydaniem wnioskowanej dokumentacji.


 

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów w formacie PDF

Wzór wypełniania wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie ewidencyjnym