bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1774318

Wymiana wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencji o ruchu drogowym

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

WYMIANA WYDANEGO ZA GRANICĄ PRAWA JAZDY NIEOKREŚLONEGO
W KONWENCJACH O RUCHU DROGOWYM

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

 • Rozporządzenie Ministra Infrstruktury i Budownictwa z dnia
  24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami;

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 • Wniosek.

 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.

 • kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16-go roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny- w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Uwierzytelnione tłumaczenie prawa jazdy.

 • Kserokopia posiadanego prawa jazdy.

 • Kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy (dotyczy cudzoziemca)
 • Do wglądu:
  • dowód osobisty a w przypadku cudzoziemca oryginał karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy,
  • oryginał prawa jazdy,
  • przy odbiorze krajowego prawa jazdy, prawo jazdy wydane za granica podlega zwrotowi,

Opłata:

 • Opłata za wydanie prawa jazdy – 100,50 zł ( w tym opłata ewidencyjna: 0,50zł)

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola, pok. 209

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Po złożeniu wymaganych dokumentów w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (pok. 209) i uzyskaniu od organu zagranicznego potwierdzenia danych zamieszczonych w prawie jazdy zostaje wygenerowany profil kandydata na kierowcę (PKK) i wnioskodawca otrzymuje unikalny numer PKK. Profil umożliwia wyznaczenie terminu egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku egzaminu PKK jest uzupełniony i zostaje przekazany elektronicznie do Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. Wówczas w terminie 2 dni przesyła się zamówienie na wykonanie prawa jazdy do PWPW S.A. w Warszawie.
Przy odbiorze krajowego prawa jazdy należy zwrócić dokument zagraniczny.

Uwagi:

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy dzwonić pod nr tel. 15 643-36-37, 15 643-36-40.

UWAGA! Informujemy, że publikowany na naszych stronach wzór formularza wniosku, po wypełnieniu i złożeniu podpisu, będzie traktowany jako dokument przygotowany do rozpoczęcia procedury administracyjnej o ile zostanie wydrukowany na drukarce laserowej o rozdzielczości 600 dpi oraz przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. Osoby, które wydrukują nasz wzór formularza bez zastosowania tych warunków, mogą zostać poproszone o ponowne wypełnienie wniosku na oryginalnym formularzu dostępnym w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. Utrudnienia te są spowodowane koniecznością zastosowania się do warunków technicznych skanerów odczytujących dane z formularzy.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie prawa jazdy

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1.    Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643-37-09, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 
2.    Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych: tel. 15 643-36-35, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 
3.    Cele przetwarzania danych osobowych: realizacja obowiązku prawnego na podstawie przepisów prawa wymienionych wyżej.
4.    Dane przekazywane są do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.
5.    Gdy zachodzi obowiązek prawny (konieczność potwierdzenia danych osobowych zawartych w prawie jazdy wydanym przez zagraniczny organ), dane przekazywane są do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy tj. poza teren UE, Lichtensteinu, Norwegii i Islandii) zgodnie z wymogami RODO*. Otrzyma Pan/i wówczas szczegółową informację o przekazywaniu danych do państwa trzeciego. Może Pan/i uzyskać kopię danych przekazanych do państwa trzeciego (wniosek o kopię danych - http://www.bip.stalowowolski.pl/index.php/ochrona-danych-osobowych).
6.    Okres, przez który dane będą przechowywane wynika z instrukcji archiwalnej.
7.    Ma Pan/i prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych,
b)    sprostowania swoich danych osobowych,
c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.    Informacje o tym czy podanie danych wynika z obowiązku prawnego można uzyskać u pracownika załatwiającego sprawę lub Naczelnika Wydziału.
9.    Dane niewynikające z obowiązku prawnego zbierane są, gdy wyrazi Pan/i na to zgodę.

*Co to jest RODO?
RODO jest skrótem nazwy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jest to akt prawa, który reguluje zasady przetwarzania danych i prawa osób, których dane są przetwarzane.

Załączniki:
Pobierz plik (OPŁATA.xls)Opłata - druk do wypełnienia[Opłata - druk do wypełnienia (wartość opłaty ewidencyjnej należy wpisać na każdym druku)]51 kB