bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1774375

Udzielanie stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 - 450 Stalowa Wola

UDZIELANIE STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT STALOWOWOLSKI I STUDENTÓW ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA

Podstawa prawna:

art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz Uchwała Nr XXXIX/273/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia, zmieniona Uchwałą Nr VI/42/2019 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 27 marca 2019 r.

Kryteria:

1. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski oraz studenci zamieszkali na terenie Powiatu Stalowowolskiego lub będący absolwentami szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.

2. Stypendium jest przyznawane za szczególne osiągnięcia i sukcesy uczniów/studentów uzyskane w roku szkolnym/akademickim, poprzedzającym termin przyznania stypendium.

3. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie,którzy:

  • zostali lureatami lub finalistami olimpiad, konkursów przedmiotowych lub zawodowych o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym,
  • zajęli I, II lub III miejsce w indywidulanych lub zespołowych zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim lub zajęli I miejsce na szczeblu wojewódzkim lub brali udział w finale zawodów międzynarodowych,
  • zajęli I, II lub III miejsce w konkursach i przeglądach o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

4. O stypendium mogą ubiegać się studenci uczelnii polskich i zagranicznych aktywni naukowo i uczestniczący w pracach badawczych, publikujący w wydawnictwach naukowych, osiągający sukcesy w konkursach naukowych uczelnianych i międzyuczelnianych oraz międzynarodowych, zajęli I, II lub III miejsce w indywidualnych lub zespołowych zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim lub brali udział w finale zawodów międzynarodowych.

Uprawnieni do składania wniosków:

  1. Wnioski o przyznanie stypendium dla studentów mogą składać organizacje studenckie oraz indywidualnie studenci.
  2. Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów mogą składać dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.
  3. Do wniosku o przyznanie stypendium załącza się poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata.

Formularze:

Wniosek dla ucznia, Wniosek dla studenta

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie stypendium składa się w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, Wydział Edukacji.

Kontakt:

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli,

tel.: 15 643-36-53

Uwagi:

Wnioski niekompletne, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.