bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1774383

Biuro rzeczy znalezionych

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 - 450 Stalowa Wola

BIURO  RZECZY ZNALEZIONYCH

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015 poz. 397)
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U.z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537)

 

Opis sprawy/ zadania:

Do kompetencji starosty, właściwego na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy, należy przechowywanie rzeczy znalezionej oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru. 

 • starosta może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100zł, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, 

 • w przypadku odmowy przyjęcia rzeczy przez starostę, znalazca albo właściwy zarządca może postąpić z rzeczą według swojego uznania,

 • jeżeli wartość rzeczy przekroczy 100zł, a brak jest możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru tej rzeczy lub osoba ta jest nieznana, starosta dokonuje wezwania poprzez jego wywieszenie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 • jeżeli szacunkowa wartość rzeczy przekracza 500zł, starosta zamieszcza również ogłoszenie w dzienniku lokalnym lub ogólnopolskim

 • w przypadku znalezienia rzeczy, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicja, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, znalazca niezwłocznie oddaje rzecz Policji,

 • rzecz znaleziona w budynku publicznym lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, znalazca oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego, który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją własciwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi sie osoba uprawniona do odbioru rzeczy.  

 • rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobą uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wewzwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy. Starosta zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie. W przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej włascicielem stanie sie powiat.  
 • znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru.
 • w przypadku gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu państwa, znalazcy przysługuje nagroda. 

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego - II piętro, pokój 203, nr telefonu (15) 643-37-45,poniedziałek- piątek w godzinach 7.30-1430

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę: podinspektor Krystyna Zięba

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1.    Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643-37-09, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2.    Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych: tel. 15 643-36-35, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3.    Cele przetwarzania danych osobowych: realizacja obowiązku prawnego na podstawie przepisów prawa wskazanych wyżej w tabelce.
4.    Okres, przez który dane będą przechowywane wynika z instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.
5.    Ma Pan/i prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych,
b)    sprostowania swoich danych osobowych,
c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6.    Informacje o tym czy podanie danych wynika z obowiązku prawnego można uzyskać u pracownika załatwiającego sprawę lub Naczelnika Wydziału.
7.    Dane niewynikające z obowiązku prawnego zbierane są, gdy wyrazi Pan/i na to zgodę