bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777077

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie mostu w m. Bojanów, rowów i wylotów kanalizacji deszczowej oraz wprowadzanie ścieków descsowych do środowiska

Stalowa Wola, 18 listopada 2014 r.

ABS.6341.44.2014.III

I N F O R M A C J A

W oparciu o art.127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) informuję, że na wniosek Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie - Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, działającego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Studzińskiego reprezentującego firmę Trasal Sp. z o. o. w Rzeszowie (pełnomocnictwo z dnia 25.06.2014 r. znak PZDW-WOK/0114-205/14), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
w ramach realizacji zadania pn „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów-Kopki na odcinku od km 0+486 do km 0+776 wraz z budową mostu na rzece Łęg w km 0+626 tej drogi i niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Bojanów” na :

  • likwidację istniejącego urządzenia wodnego tj. rowów przydrożnych poprzez ich zasypanie

  • wykonanie rowów przydrożnych wraz z umocnieniem.

  • wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej wraz z umocnieniem wokół wylotów.

  • wykonanie obiektu mostowego stałego na rzece Łęg

  • umocnienie brzegów oraz koryta rzeki Łęg

  • wykonanie i rozebranie obiektu mostowego tymczasowego (most objazdowy) na rzece Łęg

  • prowadzenie przez wody powierzchniowe sieci uzbrojenia terenu w postaci kabli zasilających,

  • wprowadzania wód/ścieków opadowych i roztopowych z przedmiotowej inwestycji projektowanymi wylotami do rowów przydrożnych oraz rzeki Łęg.

     

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym
i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

 

Na oryginale podpis Grzegorza Jańca Naczelnika Wydziału Architektoniczno Budowlanego i Środowiska