bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1776985

Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego Gmina Zaleszany

STAROSTA  STALOWOWOLSKI

 

Stalowa Wola, dnia 25 listopada 2015 r.

ABS.6341.18.2015.EL/3

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) w związku z projektowaną budową chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 77 od km 41+927 do km 43+053 strona lewa i od km 43+206 do km 43+319 strona prawa na działkach nr 1367 obręb Pilchów oraz nr 622 obręb Turbia, gmina Zaleszany, na wniosek Wójta Gminy Zaleszany złożony w dniu 12.11.2015 r. skorygowany wnioskiem z dnia 23.11.2015r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Likwidację rowów w następującym kilometrażu drogi krajowej nr 77:

 • od 42+566,5 do 42+621 (strona lewa)

 • od 42+767 do 42+820,7 (strona lewa)

 • od 43+215,4 do 43+318,5 (strona prawa)

   

 1. Budowę rowów wraz z przepustami i studnią połączeniową w następującym kilometrażu drogi krajowej nr 77:

 

 • od 42+566,5 do 42+621 (strona lewa)

 • przepust fi 500 mm z rur betonowych o dł. 20,95m,

 • od 42+767 do 42+820,7 (strona lewa)

 • przepust fi 600 mm z rur betonowych o dł. 5,60 m,

 • przepust fi 500 mm z rur betonowych o dł. 11,60m,

 • przepust fi 500 mm z rur betonowych o dł. 14,50m,

 • studnia połączeniowa fi 2000mm,

 • od 43+215,4 do 43+318,5 (strona prawa)

 • przepust fi 500 mm z rur betonowych o dł. 4,15m,

 • przepust fi 500 mm z rur betonowych o dł. 6,95m,

 1. Przebudowę rowów (zmiana lokalizacji na planie sytuacyjnym oraz profilowanie skarp i dna rowu) wraz z wykonaniem przepustów w następującym kilometrażu drogi krajowej nr 77:

 • od 41+930 do 42+422,6 (strona lewa)

 • od 42+475 + 42+566,5 (strona lewa)

 • od 42+621 do 42+741 (strona lewa)

 • od 42+820,7 do 43+026,6 (strona lewa) przepust fi 500 mm z rur betonowych

 • od 43+288,5 do 43+295,92 (strona lewa) przepust fi 500 mm z rur betonowych

   

 1. Przebudowę rowów (zmiana lokalizacji na planie sytuacyjnym oraz profilowanie skarp i dna rowu) wraz z umocnieniem skarp rowu płytami ażurowymi oraz wykonaniem przepustów w następującym kilometrażu drogi krajowej nr 77:

 • od 42+422,6 do 42+475 (strona lewa)

 • przepust fi 1000 mm z rur betonowych o dł. 3,00m,

 • od 42+741 do 42+767 (strona lewa)

 • przepust fi 500 mm z rur betonowych o dł. 4,90m,

 1. Wykonanie 5 szt. wylotów przykanalików deszczowych PVC fi 200 mm w otulinie betonowej z betonu C25/30 gr. 20 cm do rowu otwartego (strona prawa) w następującym kilometrażu drogi krajowej nr 77:

 • km 43+216,44
 • km 43+245,94
 • km 43+269,86
 • km 43+ 290,86
 • km 43 + 311,70

 1. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni projektowanych chodników i istniejącej drogi poprzez wpusty deszczowe i wyloty do ziemi tj. rowu przydrożnegozlokalizowanego wzdłuż drogi krajowej w km od 43 + 206 do km 43 + 318

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pok. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku w terminie 14 dni od dnia wywieszenia informacji na tablicy ogłoszeń. Po tym terminie zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.

 


Na oryginale podpis Justyny Koper Kędry Inspektora w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska