bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1774674

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy

DYREKTOR POWIATOWEGO  CENTRUM POMOCY RODZINIE W STALOWEJ WOLI

UL.PODLEŚNA 15, 37-450 STALOWA WOLA

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

 REFERENT PRAWNO-ADMINISTRACYJNY

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: prawo,

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe związane ze zdobytym wykształceniem,

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

-  wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: administracja,

- znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,

- znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

- umiejętność interpretacji przepisów prawa

- umiejętność sprawnego planowania i dobrej organizacji pracy,

- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność, dokładność,

- znajomość biegłej obsługi komputera Pakiet Office oraz urządzeń biurowych ( ksero, drukarka, fax)

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

- wnikliwe, obiektywne i szybkie załatwianie spraw oraz rozpatrywanie podań i wniosków wpływających do Działu Pomocy Społecznej,

- rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie dokumentacji rodzin zastępczych,

- prowadzenie spraw związanych z finansowaniem dzieci w pieczy zastępczej,

- zawieranie umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi i osobami prowadzącymi rodzinne domy dziecka,

- sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń pieniężnych na podstawie w/w ustaw,

- sporządzanie decyzji administracyjnych ustalających odpłatność lub zwalniających z ponoszenia opłaty rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej,

- wytaczanie powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających
w pieczy zastępczej oraz prowadzanie rejestru spraw,

- prowadzenie egzekucji nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

- przygotowywanie projektów uchwał, materiałów i analiz na sesje Rady Powiatu, posiedzenia Zarządu Powiatu,

- realizacja zadań wynikających z uchwał Rady, Zarządu Powiatu oraz innych przepisów szczegółowych wynikających z ustaw i rozporządzeń,

- obsługa programu POMOST,

- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

- udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,

- przygotowywanie materiałów do opracowywania sprawozdań i statystyk,

- wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych,

4. WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE:

-list motywacyjny

-życiorys zawodowy-CV

-kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

-kserokopie o ukończonych kursach, szkoleniach,

- referencje lub opinie z poprzednich miejsc pracy,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie danego stanowiska,

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji

5. WARUNKI PRACY

- miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Dział Pomocy Społecznej

- praca biurowa,

- pełny etat,

- praca przy komputerze powyżej 4h/dobę

- oświetlenie sztuczno- naturalne,

- budynek z windą,

- pomieszczenia biurowe usytuowane na 4 p. budynku,

- szerokość ciągów komunikacyjnych zapewnia swobodne poruszanie się po budynku

- nie występują warunki szkodliwe lub niebezpieczne

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia -  informacji o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – wynosi więcej niż 6%.

7. Dokumenty należy składać w terminie do 28 marca 2013 r. do godz. 12 w pokoju 418 Sekretariat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w budynku Starostwa Powiatowego IV piętro z dopiskiem „Konkurs –  Referent Administracyjno-Prawny 2013- oferta nr 1 ”osobiście, lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu, z powołaniem na numer oferty.

 

8. Aplikacje, które wpłyną do PCPR, po terminie nie będą rozpatrywane.

 

9. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną telefonicznie poinformowani o terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej. Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych w dniu 03 kwietnia 2013 r.
w siedzibie PCPR w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15, od godziny 9.00.

 

10. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zakwalifikowały się do dalszego etapu rekrutacji, będą odsyłane, lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

 

11. Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

12. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 15 643-36-67

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.stalowowolski.pl Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR ul. Podleśna 15.