bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1774673

Ogłoszenie o konkursie

 

 

 

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE

 

 

 

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza konkurs ofert dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych i przeznacza kwotę 20.000,- zł. na dofinansowanie następujących zadań:

- rehabilitacja dzieci głuchych i niedosłyszących - 8.000,- zł.

- punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem - 8.000,- zł.

- świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 4.000,- zł.

Szczegółowe warunki konkursu dostępne są w:

1.    Siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, p. 418.

2.    Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, p. 416.

3.    Biuletynie Informacji Publicznej (www.stalowowolski.bip.podkarpackie.eu).

Uprawniony do kontaktów z oferentami – jest Grzegorz Kwitek – Specjalista Działu Pomocy Społecznej PCPR, pokój 416, tel. (15) 643-36-67, w godz. 8.00 – 14.00.

Zapieczętowane oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – Sekretariat Starosty Stalowowolskiego, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, pokój 108.

 

 

Termin składania ofert upływa dnia 3 kwietnia 2013 roku o godz. 800

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 kwietnia 2013 roku o godz. 830 w siedzibie zamawiającego, sala obrad Rady Powiatu Stalowowolskiego, pokój 113.

 

 

 

 

Załącznik: Specyfikacja szczegółowa konkursu ofert dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

 

                                                                           Załącznik do

 

 

 

 

ogłoszenia o konkursie

 

 

 

 

Specyfikacja szczegółowa konkursu ofert

dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Stalowowolskiego

zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych

 

 

Szczegółowe warunki wraz ze wzorem oferty określone są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 06 poz. 25).

Działalność powinna być prowadzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. t. j. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, z późn. zm.).

Przy planowaniu realizacji zadania należy wziąć pod uwagę następujące warunki:

  1. Dofinansowanie realizowane będzie zgodnie z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Stalowowolskiego, zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych, na działania:

- rehabilitacja dzieci głuchych i niedosłyszących – 8.000,- zł.

- punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem – 8.000,- zł.

- świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 4.000,- zł.

 

  1. Wyznacznikami do powyższych działań dla organizacji pozarządowych są:

v  „Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2005-2015 w Powiecie Stalowowolskim” realizowany na podstawie Uchwały Nr XXIII/155/05 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 21 marca 2005 roku,

v  „Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok” realizowany na podstawie Uchwały Nr XXVI/187/12 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 listopada 2012 roku.

  1. Termin realizacji zadań: od 3 kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
  2. Jednostką, która będzie sprawować nadzór nad właściwym wykonaniem zadań objętych dofinansowaniem z przyznanej dotacji celowej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.

Oferta podmiotu powinna zawierać w szczególności:

1)      szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

2)      termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4)  informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

5)    informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzą-cych z innych źródeł, minimum 20% wartości całego zadania.

6)      deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

7)   przedstawienie aktualnego wyciągu z rejestru sądowego,

8)   przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w wypadku dotychczasowej krótszej działalności - za miniony okres.

 

1)        Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania publicznego ocenia się w szczególności:

a)    możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,

b)  przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, przy współfinansowaniu zadania wartość nakładów wniesionych przez organizację (co najmniej 20% wartości całego przedsięwzięcia),

c)     wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

d)     potrzeby powiatu i jego mieszkańców,

e)      najważniejsze zadania określone przez Zarząd Powiatu,

f)       perspektywy kontynuacji Programu i inne potencjalne źródła jego finansowania,

g)  zgodność planowanego przedsięwzięcia z celami statutowymi z uwzględnieniem doświadczeń tj. efektywności i skuteczności w realizacji założonych celów,

h)      nowatorstwo metod działania,

i)        posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz profesjonalizm działania,

j)        dotychczasową współpracę z organami powiatu,

k)      współpracę z innymi instytucjami publicznymi.

2)    Powyższe kryteria nie będą stosowane jako oddzielne wyznaczniki decydujące o wyborze oferty. Podejmując decyzje Zarząd Powiatu będzie brał pod uwagę wszystkie wyżej wymienione kryteria łącznie. Kryteria te pozwolą na wszechstronną ocenę założonych wniosków i wybór najlepszych ofert współpracy.

Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie mogą być rozpatrywane ze względów formalnych.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – sekretariat Starosty Stalowowolskiego, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, pokój 108.

Termin składania ofert upływa dnia 3 kwietnia 2013 roku o godz. 800

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 kwietnia 2013 roku o godz. 830 w siedzibie zamawiającego, sala obrad Rady Powiatu Stalowowolskiego, pokój 113.