bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1774312

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

WYDANIE ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM LUB PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE

Podstawa prawna:

   - Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. 

 

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Wypełniony wniosek oraz:

- kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym

- kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym

- zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia

Wniosek należy złożyć osobiście z uwagi na konieczność złożenia podpisu na wniosku, przedkładając dowód osobisty oraz oryginały w/w dokumentów i dotychczasowego prawa jazdy

Opłata:

Za wydanie zezwolenia uiszcza się opłatę w wysokości 50 zł.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Podleśna 15, II piętro - pokój 209, tel. 15 643 36 37, 15 643 36 40.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

W terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia, w którym dokonano pozytywnej weryfikacji dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi:

1.Osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia musi spełniać następujące warunki:

- mieć ukończone 21 lat

- posiadać prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii

- uzyskać orzeczenie:

  • Lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
  • Psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym

- ukończyć kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.

2) Osoba ubiegająca się o przedłużenie ważności zezwolenia składa:

- wniosek o przedłużenie ważności zezwolenia

- kopię orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia

Wniosek należy złożyć osobiście z uwagi na konieczność złożenia podpisu na wniosku, przedkładając dowód osobisty oraz oryginały w/w dokumentów i dotychczasowego prawa jazdy

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

Załączniki:
Pobierz plik (OPŁATA.xls)Opłata - druk do wypełnienia[Opłata - druk do wypełnienia (wartość opłaty ewidencyjnej należy wpisać na każdym druku)]51 kB
Pobierz plik (wniosek uprzywilejowany.doc)Wniosek o wydanie zezwolenia[Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne]52 kB