bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1775886

Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowej usługi szkoleniowej w ramach POKL

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.stalowowolski.pl/index.php/przetargi


Stalowa Wola: Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowej usługi szkoleniowej z zakresu : 1. Poradnictwa i wsparcie indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych 2. Usług wspierających aktywizację zawodową 3. Szkoleń zawodowych
Numer ogłoszenia: 211672 - 2012; data zamieszczenia: 20.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 15 643 36 68, faks 15 642 63 29.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowej usługi szkoleniowej z zakresu : 1. Poradnictwa i wsparcie indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych 2. Usług wspierających aktywizację zawodową 3. Szkoleń zawodowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Opis 1. Poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych (aktywizacja społeczna - 47 osób) - ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z napięciem, asertywność, umiejętność podejmowania decyzji - pomoc w przezwyciężeniu indywidualnych problemów np. nie radzenie sobie ze stresem, uzależnienie od alkoholu, nikotyny, narkotyków, - niska samoocena, - obniżenie poziomu napięcia u BO oraz dostarczenie nowych doświadczeń, szczególnie z zakresu umiejętności społecznych. Powyższy rodzaj wsparcia będzie realizowany tylko w formie zajęć warsztatowych prowadzonych przez psychologa w okresie od VII - VIII 2012 r. oraz od X - XI 2012 r. na terenie miasta Stalowa Wola. W ramach wsparcia grupowego przewiduje się łącznie 24 godziny tj. 8 spotkań z psychologiem po 3 godziny (4 podgrupy po 2 spotkania). Przewiduje się podział grup I i II na mniejsze podgrupy w celu efektywniejszego prowadzenia zajęć przez psychologa. Wskaźnikiem pomiaru będą listy obecności oraz wydane certyfikaty. Wskaźnik zostanie zmierzony po zakończeniu udziału uczestnika w danej formie wsparcia. Prowadzący zajęcia psycholog udokumentuje je w dziennikach zajęć. 2. Usługi wspierające aktywizację zawodową (aktywizacja zawodowa - 47 osób) - Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Zajęcia będą prowadzone przez doradcę zawodowego i obejmować będą zagadnienia związane z wchodzeniem i poruszaniem się po rynku pracy między innymi: pisanie CV i listu motywacyjnego, przygotowanie autoprezentacji. Ponadto zajęcia obejmować będą zagadnienia związane z nabyciem wiedzy na temat zakładania przez osoby niepełnosprawne działalności gospodarczej (umiejętność tworzenia biznes planu) oraz tworzenia spółdzielni socjalnej. Przewiduje się łącznie 24 godziny tj. 8 spotkań z doradcą zawodowym po 3 godziny (4 podgrupy po 2 spotkania). Grupy I i II zostaną podzielone na mniejsze podgrupy w celu efektywniejszego prowadzenia zajęć przez doradcę zawodowego. Potwierdzenie zajęć w listach obecności i dziennikach zajęć - warsztaty z zakresu prawa- zajęcia informacyjne prowadzone przez prawnika mające na celu zapoznanie uczestników z aktualnymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi możliwości podejmowania przez osoby niepełnosprawne pracy (m.in. samozatrudnienie, dofinansowanie do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, itp. ). Przewiduje się łącznie 24 godziny tj. 8 spotkań z prawnikiem po 3 godziny (4 podgrupy po 2 spotkania). Grupy I i II zostaną podzielone na mniejsze podgrupy w celu efektywniejszego prowadzenia zajęć przez prawnika. Potwierdzenie zajęć w listach obecności i dziennikach zajęć 3. Szkolenia zawodowe ( aktywizacja edukacyjna - 47 osób). Mają na celu podniesienie lub zdobycie nowych umiejętności o charakterze zawodowym, które umożliwiają aktywizację zawodową szkolenia zawodowe: - pracownik robót wykończeniowych w budownictwie - 120 h na grupę grupa I 4 osoby, grupa II - 7 osób - opiekunka osób starszych - 120 h - I grupa -5 osób - obsługa komputera z elementami grafiki - 120 h na grupę grupa I -10 osoby, grupa II-8 osób - kosmetyczka z elementami wizażu - 120 h na grupę grupa I -4 osoby, grupa II-8 osób - fryzjer - 120 h - grupa I - 1 osoba Szkolenia zostaną uwieńczone wydaniem odpowiednich certyfikatów lub zaświadczeń. Uczestnicy szkoleń otrzymają w ramach udziału w kursie odpowiednie podręczniki - materiały szkoleniowe..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 80.53.00.00-8, 55.32.00.00-9, 55.32.10.00-0, 55.52.12.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności, w tym posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy)

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zamówienia .

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że dysponuje odpowiednim potencjałem wystarczającym do wykonania zamówienia

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że dysponuje lub będzie dysponował na okres szkoleń: 1) dla zajęć z zakresu: poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych -co najmniej jedną osobą posiadająca wykształcenie wyższe zakończone uzyskaniem dyplomu z tytułem magistra psychologii posiadającą co najmniej roczne doświadczenie w bezpośredniej realizacji zajęć, treningów 2) dla zajęć z zakresu: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy--co najmniej jedną osobą posiadająca wykształcenie wyższe specjalność doradztwo zawodowe lub ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego posiadającą co najmniej roczne doświadczenie w bezpośredniej realizacji zajęć, treningów 3) dla zajęć z zakresu: warsztaty z zakresu prawa--co najmniej jedną osobą posiadająca wykształcenie wyższe prawnicze.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia i posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wzór oferty Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. Wykaz części zamówienia, które wykonawcy wykonają własnymi siłami, a które zamierzają powierzyć podwykonawcom. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom w takim przypadku załącza do oferty odpowiednie oświadczenie. W przypadku braku oświadczenia uznaje się, że oferent samodzielnie wykona zamówienie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Określone sa w § 14. wzoru umowy o treści: 1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie, c) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, 2) zmiana w kadrze dydaktycznej, - w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji ( np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja). 3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego, 2) w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, 3) na osoby o kwalifikacjach równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały ocenie. 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.stalowowolski.pl/index.php/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego pok 415..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2012 godzina 09:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 418 sekretariat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt: Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim Nr KSI: WND-POKL.07.01.02-18-025/11.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

do pobrania:

SIWZ

załączniki