bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777036

wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów od W2 do W106, wykonanie drenażu francuskiego rozsączającego oraz wprowadzanie ścieków opadowych poprzez drenaż do ziemi. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 2064 obręb Radomyśl nad Sanem w ram

STAROSTA  STALOWOWOLSKI                                         

 

Stalowa Wola, dnia 12 stycznia 2016 r.

ABS.6341.2.2016.EL/3

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) informuję, że w dniu 11 stycznia 2016 r. na wniosek Pana Marcina Dobek z Biura Opracowywania Programów Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS, 22-100 Chełm, ul. Matejki 7, pełnomocnika Województwa Podkarpackiego – Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (pełnomocnictwo z dnia 14.12.2015 r. znak PZDW-WOK/0114-355/15), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów od W2 do W106, wykonanie drenażu francuskiego rozsączającego oraz wprowadzanie ścieków opadowych poprzez drenaż do ziemi. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 2064 obręb Radomyśl nad Sanem w ramach budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 856.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pok. 301, w terminie 14 dni od daty wywieszenia informacji można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

Ewentualne uwagi w sprawie wszczętego postępowania można wnosić do Starosty Stalowowolskiego.

 

 

Na oryginale podpis Huberta Karwana Kierownika Referatu Środowiska