bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1776220

Komunikat o zwołaniu XXXIII Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego na dzień 29 listopada 2017 roku.

 

Informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) zwołuję XXXIII Sesję Rady Powiatu Stalowowolskiego na dzień 29 listopada 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 (sala 113).

Rozpoczęcie obrad o godz. 15:00

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad XXXI Sesji Rady Powiatu oraz XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu.
 5. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym Powiecie Stalowowolskim.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
 7. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za rok 2016.
 8. Zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu Stalowowolskiego na rok 2018.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Stalowowolskiego na rok 2018.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia zadań Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli.
 11. Przyjęcie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia zgody dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na oddaniedzierżawę w trybie bezprzetargowym części działki o nr ewidencyjnym 2294/6 obręb 0003-Centrum w Stalowej Woli na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz działalności w zakresie sprzedaży leków.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki o nr ew. 382 i 383/1, obręb 2 -Rozwadów, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego, na rzecz Gminy Stalowa Wola.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałychzwiązku z usuwaniem pojazdów.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniająca uchwałęsprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zakończenie obrad Sesji.

    Ryszard Andres

    Przewodniczący Rady Powiatu

    (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)