bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1774323

Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (bagażnik)

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (bagażnik)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach,

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Wypełniony wniosek oraz:

 • dowód rejestracyjny,

 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,

 • wskazanym jest przedstawienie aktualnego odpisu z KRS i zaświadczenia o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

UWAGA: Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (bagażnik) jest możliwe tylko w przypadku, kiedy pojazd był dotychczas zarejestrowany na tablicach nowego typu - tzw. "białych"z flagą Unii Europejskiej po lewej stronie tablicy. Jeśli jest to jedynie oznaczenie z flagą Polski, to nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie dodatkowej tablicy - właściciel pojazdu jest w takim wypadku zobowiązany o złożenie wniosku o wydanie trzech tablic rejestracyjnych.

Opłata:

 • Dla samochodów:

- w wysokości  53,00 zł ( w tym opłata ewidencyjna: 0,50 zł) w przypadku wnioskowania o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (bagażnik),

- w wysokości 146,00 zł ( w tym opłata ewidencyjna: 1,00 zł) w przypadku wnioskowania o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (bagażnik) przy tablicach oznaczonych flagą Polski.


Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji, ul. Podleśna 15, II piętro - sala obsługi nr 211, tel. , 0-15 643 36 38, 0-15 643 36 39, 0-15 643 36 45, 0-15 643 36 46.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Realizacja zamówienia następuje przeważnie w przeciągu kilku kolejnych dni roboczych i jest zależna od producenta tablic.

Przy odbiorze wtórnika tablic należy okazać:

 • dowód rejestracyjny,

 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

 • tablice rejestracyjne podlegające wymianie,

 • dowód tożsamości,

 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta) - nie dotyczy to przypadków, w których pełnomocnictwo zostało już załączone do akt sprawy przy składaniu wniosku,
  (Gdy zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł.)

 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Nowe tablice są wydawane i legalizowane bez żadnych dodatkowych opłat i wniosków w pokoju 211.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych — kopia.pdf)Informacja o przetwarzaniu danych osobowych[Informacja o przetwarzaniu danych osobowych]495 kB
Pobierz plik (OPŁATA.xls)Opłata - formularz do wypełnienia[Opłata formularz do wypełnienia (wartość opłaty ewidencyjnej też należy ująć na druku)]51 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo1.pdf)Pełnomocnictwo - druk PDF tylko do druku[Pełnomocnictwo - druk PDF tylko do druku]63 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo.rtf)Pełnomocnictwo - druk RTF do wypełnienia i wydruku[Pełnomocnictwo - druk RTF do wypełnienia i wydruku]39 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo2.pdf)Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia i wydruku[Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia i wydruku]67 kB
Pobierz plik (Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (bagażnik) formularz.pdf)Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (bagażnik) formularz[Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (bagażnik)- formularz do wypełnienia i wydruku]53 kB
Pobierz plik (Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (bagażnik) PDF.pdf)Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (bagażnik) PDF[Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (bagażnik)- druk PDF tylko do wydruku]43 kB
Pobierz plik (Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (bagażnik) RTF.rtf)Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (bagażnik) RTF[Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (bagażnik)- druk RTF do wypełnienia i wydruku]49 kB