bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1774324

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wydanie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wydanie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach,

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r.w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Wypełniony wniosek oraz:


 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań o utracie dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu - oświadczenie zawarte we właściwym wniosku,

 •  

  dokument/y potwierdzający/e własność pojazdu w przypadku wystąpienia z wnioskiem o wydanie zaświadczenia na potrzeby przerejestrowania pojazdu przez nowego właściciela,

   

 •  

  dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,

   

 •  

  wskazanym jest przedstawienie aktualnego odpisu z KRS i zaświadczenia o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

   

 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,


 

Opłata:

Za wydane zaświadczenie uiszcza się opłatę skarbową w wysokości 17 zł na konto Urzędu Miasta w Stalowej Woli.

Nr konta: 06 1020 4913 0000 9202 0117 4630

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji, ul. Podleśna 15, II piętro - sala obsługi nr 211, tel. , 0-15 643 36 38, 0-15 643 36 39, 0-15 643 36 45, 0-15 643 36 46.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załączniki:
Pobierz plik (Wydanie zaś. potwierdzającego wydanie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu form)Wydanie zaśw. potwierdzającego wydanie dow. rejestracyjnego, karty poj.Formularz[Wniosek o wydanie zaśw. potwierdzającego wydanie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu - Formularz do wypełnienia i wydruku]114 kB
Pobierz plik (Wydanie zaś. potwierdzającego wydanie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu- PDF)Wydanie zaśw. potwierdzającego wydanie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu PDF[Wniosek o wydanie zaśw. potwierdzającego wydanie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu - druk PDF tylko do wydruku]180 kB
Pobierz plik (Wydanie zaś. potwierdzającego wydanie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu RTF.)Wydanie zaśw. potwierdzającego wydanie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu-RTF[Wniosek o wydanie zaśw. potwierdzającego wydanie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu - druk RTF do wypełnienia i wydruku]45 kB