bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1774328

Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w kraju poza terenem powiatu stalowowolskiego.

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO W KRAJU POZA TERENEM POWIATU STALOWOWOLSKIEGO

Podstawa prawna:

·      Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

·    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r.  w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów,

·      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Wypełniony wniosek oraz:

·    oryginał dowodu własności pojazdu (faktura VAT, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny),

·      dowód rejestracyjny

·       karta pojazdu, jeśli była wydana,

·      dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych,
a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,

·  wskazanym jest przedstawienie aktualnego odpisu z KRS i zaświadczenia o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych
w Krajowym Rejestrze Sądowym,

·     pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),

·      dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,

·       ubezpieczenie OC

·       tablice rejestracyjne

 

Jeżeli kartę pojazdu lub dowód rejestracyjny utracono przed złożeniem wniosku o rejestrację używanego pojazdu, do powyższego wniosku należy dodatkowo dołączyć zaświadczenie wydane przez Urząd, w którym pojazd był dotychczas zarejestrowany, potwierdzające wydanie przedmiotowej karty pojazdu lub dowodu rejestracyjnego.

Opłata:

Na konto Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli uiszcza się opłatę

·         w wysokości 180,50 zł (w tym opłata ewidencyjna: 2zł) – w przypadku pojazdów samochodowych,

·         w wysokości 121,50 zł (w tym opłata ewidencyjna: 1,50 zł) - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych, w wysokości 581,50 w przypadku tablic indywidualnych,

·         w wysokości 111,50 zł (w tym opłata ewidencyjna: 1,50zł)- w przypadku motorowerów.

·         w wysokości 1100,50 zł  (w tym opłata ewidencyjna: 2 zł) - w przypadku tablic indywidualnych dla pojazdów samochodowych,

·         w wysokości 581,50 zł (w tym opłata ewidencyjna: 2 zł) – w przypadku tablic indywidualnych dla motocykli.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola II piętro - sala obsługi nr 211, tel. 15 643 36 38, 15 643 36 39, 15 643 36 45, 15 643 36 46.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uwagi:

·   W przypadku zakupu pojazdu na firmę posiadającą osobowość prawną należy przedłożyć wyciąg z rejestru handlowego, REGON oraz upoważnienie notarialne do rejestracji pojazdu w przypadku gdy rejestracji dokonuje osoba nie będąca uprawnioną do reprezentowania firmy.

·   W przypadku wniosku o wydanie tablic indywidualnych właściciel składa podanie o wydanie tablic (tablicy) indywidualnych. Wyróżnik indywidualny powinien stanowić wyraz, skrót lub określenie w języku polskim, nie zawierający treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.

·    Przegląd techniczny okresowy pojazdu winien być ważny min. 30 dni

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o przetwarzaniu danych  osobowych — kopia.pdf)Informacja o przetwarzaniu danych osobowych[Informacja o przetwarzaniu danych osobowych]495 kB
Pobierz plik (OPŁATA.xls)Opłata - druk do wypełnienia[Opłata - druk do wypełnienia (wartość opłaty ewidencyjnej należy wpisać na każdym druku)]51 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo1.pdf)Pełnomocnictwo - druk PDF - tylko do druku[Pełnomocnictwo - druk PDF - tylko do druku]63 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo.rtf)Pełnomocnictwo - druk RTF - do edycji[Pełnomocnictwo - druk RTF - do wypełnienia i wydruku]36 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo2.pdf)Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia[Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia]67 kB
Pobierz plik (Nasz_nowy_wniosek_o_rejestrację_2020_nowy_i_krajowy.pdf)Wniosek o rejestrację pojazdu krajowego - druk PDF - tylko do wydruku[Wniosek o rejestrację pojazdu krajowego - druk PDF - tylko do wydruku]176 kB
Pobierz plik (Nasz_nowy_wniosek_o_rejestrację_2020_nowy_i_krajowy-formularz.pdf)Wniosek o rejestrację pojazdu krajowego - formularz do wypełnienia[Wniosek o rejestrację pojazdu krajowego - formularz do wypełnienia]186 kB
Pobierz plik (Nasz_nowy_wniosek_o_rejestrację_2020_nowy_i_krajowy.rtf)Wniosek o rejstrację pojazdu krajowego - druk RTF - do edycji[Wniosek o rejstrację pojazdu krajowego - druk RTF - do edycji]76 kB