bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1773883

Rejestr uchwał Zarządu Powiatu za 2013 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały   Treść
129/741/13 2 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części korytarza w Zespole Szkół Ogólnokształcacych w Stalowej Woli.   Plik pdf
129/742/13 2 stycznia 2013 roku  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w budynku warsztatów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli
  Plik pdf
129/743/13 2 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację srodków trwałych, wyposażenia i zbiorów bibliotecznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Osrodku Dokształcania 
i Dskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.
  Plik pdf
129/744/13 2 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację wyposażenia i środków trwałych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.   Plik pdf
129/745/13 2 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej woli.   Plik pdf
129/746/13 2 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla durektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej woli.   Plik pdf
         
129/747/13 2 stycznia 2013 roku w sprawie udzialenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.   Plik pdf
130/748/13 9 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczacego wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej woli z tytułu trwałego zarzadu nieruchomością położoną w Stalowej woli przy ul. R. Dmowskiego8.   Plik pdf
130/749/13 9 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli pomieszczeń w obiekcie przy ul. Kwiatkowskiego 1.   Plik pdf
130/750/13 9 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stalowej Woli.   Plik pdf
130/751/13 9 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń i użyczenie wyposażenia przez Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.   Plik pdf
130/752/13 9 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli.   Plik pdf
130/753/13 9 stycznia 2013 roku w sprawie wyrazenia zgody na wejście na teren działki o nr ew. 796obr. 3 Centrum Stalowa Wola w celu budowy sieci ciepłowniczej.   Plik pdf
130/754/13 9 stycznia 2013 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013.   Plik pdf
130/755/13 9 stycznia 2013 roku w sprawie przekazania powiatowym jednostkom organizacyjnym, straży i inspekcji uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału w obrebie wydatków zwiazanych z realizacją zadań statusowych jednostki.   Plik pdf
130/756/13 9 stycznia 2013 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.   Plik pdf
130/757/13 9 stycznia 2013 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.   Plik pdf
130/758/13 9 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.   Plik pdf
131/759/13 16 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu  uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczacego wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od spłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomoscią położoną w Stalowej woli przy ul. R. dmowskiego 2a.   Plik pdf
131/760/13 16 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie wyposażenia przez Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli.   Plik pdf
131/761/13 16 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne prezkazanie wieszaków szatniowych i złomowanie materiałów przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.   Plik pdf
131/762/13 16 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zbędnych maszyn i urzadzeń przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.   Plik pdf
131/763/13 16 stycznia 2013 roku w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego na poziomie operacyjnym.   Plik pdf
131/764/13 16 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.   Plik pdf
131/765/13 16 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie jednego boksu garażowego przy ul. ks. J. Popiełuszki 13a w Stalowej Woli.   Plik pdf
131/766/13 16 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2013 rok.   Plik pdf
132/767/13 23 stycznia 2013 roku w sprawie wyrazenia zgody na wynajecie części ogrodzenia Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Stalowej Woli na potrzeby zamieszczenia reklamy.    Plik pdf
133/768/13 30 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli pomieszczeń w obiekcie przy ul. Hutniczej 17.   Plik pdf
133/769/13 30 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.   Plik pdf
133/770/13 30 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.   Plik pdf
133/771/13 30 stycznia 2013 roku w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2012.   Plik pdf
133/772/13 30 stycznia 2013 roku w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczosci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2012.   Plik pdf
133/773/13 30 stycznia 2013 roku w sprawei zmian w budzecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.   Plik pdf
134/774/13 6 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia planowanej liczby oddziałów klas pierwszych oraz planowanej liczby uczniów i słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2013/2014.   Plik pdf
134/775/13 6 lutego 2013 roku w sprawie rozszerzeń oraz zawodów w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2013/2014.   Plik pdf
134/776/13 6 lutego 2013 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w 2013 roku.   Plik pdf
134/777/13 6 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia ujetych w Programie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim.   Plik pdf
134/778/13 6 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.   Plik pdf
135/779/13 13 lutego 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.   Plik pdf
135/780/13 13 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia (przedłużenia) umowy najmu części powierzchni dachu i pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podlesnej 15.   Plik pdf
135/781/13 13 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wejście na teren działki o nr ew. 34/6 obr. 6 HSW Lasy w celu budowy przyłącza kanalizacji deszczowej.   Plik pdf
135/782/13 13 lutego 2013 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiagnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2012.   Plik pdf
135/783/13 13 lutego 2013 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2012.   Plik pdf
135/784/13 13 lutego 2013 roku w sprawie przyznania wyróżnień w formie talonów finansowych na zakup sprzętu sportowego dla medalistów Mistrzostw Polski  w roku 2012 oraz dla szkół za zajęcie od I do III miejsca we współzawodnictiwe sportowym dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2010/2011.   Plik pdf
136/785/13 20 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państowego Funduszu rehabilitacji osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu funduszu samorządom powiatowym w roku 2012 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.   Plik pdf
136/786/13 20 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastepczej.   Plik pdf
136/787/13 20 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych będących własnością Powiatu Stalowowolskiego na rzecz Komendy wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.   Plik pdf
136/788/13 20 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.   Plik pdf
136/789/13 20 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Stalowowolskiego na 2013 rok.   Plik pdf
137/790/13 27 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii odnośnie zmiany  zarządzenia Nr 56/12 Starosty Stalowowolskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa powiatowego w Stalowej Woli.   Plik pdf
137/791/13 27 lutego 2013 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.   Plik pdf
137/792/13 27 lutego 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr 134/774/13 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby oddziałów klas pierwszych oraz planowanej liczby uczniów i słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2013/2014.   Plik pdf
137/793/13 27  lutego 2013 roku zmieniająca  Uchwałę Nr 134/775/13 Zarzadu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 6 lutego 2013 r. w  sprawie rozszerzeń oraz zawodów w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat Stalowowolski  w roku szkolnym 2013/2014.   Plik pdf
137/794/13 27 lutego 2013 roku dotycząca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie  likwidacji trzyletniego technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli.   Plik pdf
137/795/13 27 lutego 2013 roku dotycząca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego  w sprawie likwidacji trzyletniego technikum uzupełniającego dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.   Plik pdf
137/796/13 27 lutego 2013 roku dotycząca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego  w sprawie likwidacji dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.   Plik pdf
137/797/13 27 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowlskiego na 2013 rok.   Plik pdf
138/798/13 6 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 134/777/13 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia ujętych w Programie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim.   Plik pdf
138/799/13 6 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowlskiego na 2013 rok.   Plik pdf
138/800/13 6 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za rok 2012 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowlski.   Plik pdf
139/801/13 13 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi łączącej ul. Wspólną z ul. Starowiejską w Stalowej Woli.   Plik pdf
139/802/13 13 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowa Wola z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego.   Plik pdf
139/803/13 13 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń dydaktycznych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania  i Doskonalenia zawodowego w Stalowej Woli.   Plik pdf
139/804/13 13 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.   Plik pdf
139/805/13 13 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.   Plik pdf
139/806/13 13 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2013 rok.   Plik pdf
140 /807/13 20 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren działki o nr ew. 815 obr. Stalowa Wola w celu przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i budowy sieci wodociagowej.   Plik pdf
140/808/13 20 marca 2013roku w sprawie ustalenia zasad opracowania arkuszy organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2013/2014.   Plik pdf
140/809/13 20 marca 2013 roku dotycząca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określajacego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, fukcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku do pracy, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.   Plik pdf
140/810/13 20 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowiskoDyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.   Plik pdf
140/811/13 20 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013 - 20121.   Plik pdf
140/812/13 20 marca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejsciowego deficytu budżetu powiatu stalowowolskiego.   Plik pdf
140/813/13 20 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.   Plik pdf
141/814/13 27 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej imienia Józefa Gawła w Stalowej Woli.   Plik pdf
141/815/13 27 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu realizacji budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli i zadań remontowo - modernizacyjnych na drogach powiatowych w roku 2013.   Plik pdf
141/816/13 27 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia pomieszczeń biurowych w budynku pomocniczym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podlesnej 15.   Plik pdf
141/817/13 27 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody dla Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli na udostępnienie części nieruchomości dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Stalowej Woli.   Plik pdf
141/818/13 27 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zbędnego wyposażenia, sprzętu i urządzeń przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.   Plik pdf
141/819/13 27 marca 2013 roku w sprawie powołania członków Komisji Konkursowej, w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia ujętych w Programie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stralowowolskim.   Plik pdf
141/820/13 27 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.   Plik pdf
141/821/13 27 marca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrebnymi ustawami na rok 2013.   Plik pdf
141/822/13 27 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2012.   Plik pdf
załącznik
141/823/13 27 marca 2013 roku w sprawie informacji o stanie mienia powiatu stalowowolskiego.   Plik pdf
142/824/13 3 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Powiatowy Urząd Pracy W Stalowej Woli samochodu służbowego.   Plik pdf
142/825/13 3 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.   Plik pdf
142/826/13 3 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia ujętych w Programie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim.   Plik pdf
143/827/13 10 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.   Plik pdf
143/828/13 10  kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.   Plik pdf
143/829/13 10 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego  Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.   Plik pdf
143/830/13 10 kwietnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki.   Plik pdf
143/831/13 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.   Plik pdf
144/832/13 17 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.   Plik pdf
załącznik
144/833/13 17 kwietnia 2013 roku w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Stalowowolskiego za rok 2012.   Plik pdf
załącznik
144/834/13 17 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2013 roku na terenie Powiatu Stalowowolskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.   Plik pdf
144/835/13 17 kwietnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Tomasza Brymory - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Stalowowolskiego przed Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie przy realizacji w 2013 roku pilotażowego programu "Aktywny samorząd".   Plik pdf
144/836/13 17 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomosci w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.   Plik pdf
144/837/13 17 kwietnia 2013 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Stalowowolskiego sprawozdania z realizacji rocznego "Programu współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012".   Plik pdf
załącznik
144/838/13 17 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.   Plik pdf
144/839/13 17 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2013 rok.   Plik pdf
145/840/13 24 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i wyposażenia przez Dom Dziecka w Stalowej Woli.   Plik pdf
145/841/13 24 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli.   Plik pdf
145/842/13 24 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczeń przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Stalowej Woli.   Plik pdf
145/843/13 24 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania pomocy finansowej  w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierajacych azbest.   Plik pdf
145/843/13 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.   Plik pdf
145/845/13 24 kwietnia 2013 roku w sprawie sprawozdania finansowego powiatu  stalowowolskiego za rok 2012.   Plik pdf
145/846/13 24 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie uznania się za niewłasciwością do rozpatrzenia skargi na działalność Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli.   Plik pdf
146/847/13 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie z powiatami porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą "Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, Brzozowie, Ustrzykach Dolnych oraz budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli" realizowanego w ramach programu priorytetowego "System zielonych inwestycji GIS - Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych", ogłoszonego rzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.   Plik pdf
146/848/13 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej upoważnienia Zarządu Powiatu Mieleckiego do złożenia wniosku o dofinansowanie, podpoisanie umowy o dofinansowanie i przejęcie dotacji w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 5 ) Zarzadfzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych".   Plik pdf
146/849/13 26 kwietnia 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie sprawozdania finansowego powiatu stalowowolskiego za rok 2012.   Plik pdf
147/850/13 8 maja
2013 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Mieleckiego do złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisanie umowy o dofinansowanie i przyjęcie dotacji w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Cześć 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.   Plik pdf
147/851/13 8 maja
2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację wyposażenia przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.   Plik pdf
147/852/13 8 maja
2013 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.   Plik pdf
148/853/13 15 maja 2013 roku dotycząca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniajacej Uchwałę Nr XXX/216/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2013 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia  1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzedów pracy.   Plik pdf
148/854/13 15 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 1095/1.   Plik pdf
148/855/13 15 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.   Plik pdf
148/856/13 15 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia w Zespole Szkół Ogólnokształcacych w Stalowej Woli.   Plik pdf
148/857/13 15 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.   Plik pdf

149/858/13

22 maja 2013 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem konkursowym pn. " Staż droga do zatrudnienia".

 

Plik pdf

149/859/13

22 maja 2013 roku

w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oswidczeń woli związanych z projektem konkursowym pn. " Staż - droga do zatrudnienia".

 

Plik pdf

149/860/13

22 maja 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na funkcjonowanie Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia          i Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

149/861/13

22 maja 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej zabezpieczenia środków finansowych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na rok 2014.

 

Plik pdf

149/862/13

22 maja 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej zabezpieczenia środków finansowych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na lata 2014-2016.

 

Plik pdf

149/863/13

22 maja 2013 roku

w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli do ponoszenia wydatków w zakresie realizacji projektu " Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, Brzozowie, Ustrzykach Dolnych, oraz budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Dębicy i w Stalowej Woli".

 

Plik pdf

149/864/13

22 maja 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia biurowego w Zespole Szkół Ogólnokształcącyh w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

149/865/13

22 maja 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od realizacji inwestycji będącej w ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

149/866/13

22 maja 2013 roku

w sprawie wystapienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla Marzeny Łaty dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

149/867/13

22 maja 2013 roku

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla Pawła Ciołkosza dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

149/868/13

22 maja 2013 roku

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla Dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

149/869/13

22 maja 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.

 

Plik pdf

149/870/13

22 maja 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2013 rok.

 

Plik pdf

149/871/13

22 maja 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalwowowolskiego na lata 2013-2021.

 

Plik pdf

150/872/13

29 maja 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli płyt chodnikowych pochodzących z rozbiórki.

 

Plik pdf

150/873/13

29 maja 2013 roku

dotycząca przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Stalowowolskim.

 

Plik pdf

150/874/13

29 maja 2013 roku

w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na  dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

 

Plik pdf

150/875/13

29 maja 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.

 

Plik pdf

151/876/13

6 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Tomaszowi Brymora dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Plik pdf

151/877/13

6 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. " Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Stalowowolskim" oraz pokrycia środków na wkład własny.

 

Plik pdf

151/878/13

6 czerwca 2013 roku

zmieniająca Uchwałę Nr 134/774/13 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie ustalenia planowanej liczby oddziałów klas pierwszych oraz planowanej liczby uczniów i słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2013/2014.

 

Plik pdf

151/879/13

6 czerwca 2013 roku

zmieniająca Uchwałę Nr 134/775/13 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego  z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie rozszerzeń oraz zawodów w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2013/2014.

 

Plik pdf

151/880/13

6 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.

 

Plik pdf

152/881/13

12 czerwca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli powierzchni korytarza.

 

Plik pdf

152/882/13

12 czerwca 2013 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12.

 

Plik pdf

152/883/13

12 czerwca 2013 roku

w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

 

Plik pdf

152/884/13

12 czerwca 2013 roku

w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za 2012 rok.

 

Plik pdf

152/885/13

12 czerwca 2013 roku

w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskeigo w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za 2012 rok.

 

Plik pdf

152/886/13

12 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowlskiego na 2013 rok.

 

Plik pdf

152/887/13

12 czerwca 2013 roku

w sprawie zatrudnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

152/888/13

12 czerwca 2013 roku

w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

153/889/13

19 czerwca 2013 roku

w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Cenrtum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza12.

 

Plik pdf

153/890/13

19 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczenia (punktu kasowego) w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podleśnej 15 w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

153/891/13

19 czerwca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

153/892/13

19 czerwca 2013 roku

w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2013 roku, stanowiącym załącznik do Uchwały   Nr XXVI/189/12 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 listopada 2012 roku.

 

Plik pdf

153/893/13

19 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.

 

Plik pdf

153/894/13

19 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2013 rok.

 

Plik pdf

153/895/13

19 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013-2021.

 

Plik pdf

154/896/13

25 czerwca 2013 roku

dotycząca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do projektu pn. "Zagraniczna praktyka szansą na doskonalenie kwalifikacji zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Plik pdf

155/897/13

26 czerwca 2013 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem konkursowym pn. " Młody przedsiębiorca".

 

Plik pdf

155/898/13

26 czerwca 2013 roku

w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem konkursowym pn. " Młody przedsiębiorca".

 

Plik pdf

155/899/13

26 czerwca 2013 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem konkursowym pn. " Przedsiębiorczość to mój styl".

 

Plik pdf

155/900/13

26 czerwca 2013 roku

w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem konkursowym pn. "Przedsiębiorczość to mój styl".

 

Plik pdf

155/901/13

26 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

155/902/13

26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Załadu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli za 2012 rok.

 

Plik pdf

155/903/13

26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2012 rok.

 

Plik pdf

155/904/13

26 czerwca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na likwidacją środków trwałych i wyposażenia przez Zespół Placówek Oswiatowo - Wychowawczych w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

155/905/13

26 czerwca 2013 roku

w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

 

Plik pdf

155/906/13

26 czerwca 2013 roku

w sprawie upoważnienia pana Pawła Ciołkosza dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w  Stalowej Woli do realizacji i rozliczenia projektu pn. " Zagraniczna praktyka szansą na doskonalenie kwalifikacji zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Plik pdf

155/907/13

26 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12.

 

Plik pdf

155/908/13

26 czerwca 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013.

 

Plik pdf

155/909/13

26 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.

 

Plik pdf

156/910/13

3 lipca   2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących na stanie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

156/911/13

3 lipca 2013roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli sal lekcyjnych i pomieszczenia biurowego.

 

Plik pdf

156/912/13

3 lipca         2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia biurowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

156/913/13

3 lipca         2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

156/914/13

3 lipca   2013 roku

w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu stalowowolskiego.

 

Plik pdf

156/915/13

3 lipca    2013 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.

 

Plik pdf

157/916/13

10 lipca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

157/917/13

10 lipca 2013 roku

w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

 

Plik pdf

157/918/13

10 lipca 2013 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji przedsięwzięcia drogowego pn. " Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko.

 

Plik pdf

157/919/13

10 lipca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Egzamninacyjnej dla Pana  Romana Ciby- nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Plik pdf

157/920/13

10 lipca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Karoliny Gołos- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Plik pdf

157/921/13

10 lipca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Jacka Pazia- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Plik pdf

157/922/13

10 lipca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Sylwii Pacholec - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Plik pdf

157/923/13

10lipca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Bogusława Łój- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Plik pdf

157/924/13

10 lipca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Ks. Pawła Zaręby- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Plik pdf

157/925/13

10 lipca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Ks. Krzysztofa Sibigi- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Plik pdf

157/926/13

10 lipca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani  Ewy Bieleckiej- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Plik pdf

157/927/13

10 lipca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Izabeli Szafran- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopien nauczyciela mianowanego.

 

Plik pdf

157/928/13

10 lipca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Jakuba Kajsza- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Plik pdf

157/929/13

10 lipca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Beaty Szwedo- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Plik pdf

157/930/13

10 lipca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anety Łój- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Plik pdf

157/931/13

10 lipca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Rusinek- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Plik pdf

157/932/13

10 lipca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Rafała Sarny- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciele mianowanego.

 

Plik pdf

157/933/13

10 lipca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Zaręby- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Plik pdf

157/934/13

10 lipca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Edyty Poręby- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Plik pdf

157/935/13

10 lipca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Piotra Kościółka- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Plik pdf

157/936/13

10 lipca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Mariusz Bożka- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Plik pdf

157/937/13

10 lipca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Pawła Wtorka- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Plik pdf

157/938/13

10 lipca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Grzywacz- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela zawodowego.

 

Plik pdf

157/939/13

10 lipca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Urszuli Godawskiej- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Plik pdf

157/940/13

10 lipca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Renaty Bis- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Plik pdf

157/941/13

10 lipca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Marcina Kapuścińskiego- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Plik pdf

157/942/13

10 lipca 2013 roku

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organziacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

 

Plik pdf

157/943/13

10 lipca 2013 roku

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, sytraży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

Plik pdf

157/944/13

10 lipca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.

 

Plik pdf

158/945/13

12 lipca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Monikę Piekacz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Monika Piekacz MP global business company z Krakowa w partnerstwie z Powiatem Stalowowolskim wniosku o dofinansowanie projektu pn. " Naukowa zabawa w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Plik pdf

159/946/13

17 lipca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia biurowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących.

 

Plik pdf

159/947/13

17 lipca 2013 roku

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12.

 

Plik pdf

159/948/13

17 lipca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.

 

Plik pdf

160/949/13

31 lipca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

160/950/13

31 lipca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na złomowanie materiałów uzyskanych z rozbiórki przy realizacji zadania " Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania-powiat stalowowolski".

 

Plik pdf

160/951/13

31 lipca 2013 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi obsługującej obszary komercyjne w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 77 z ul. Chopina w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

160/952/13

31 lipca 2013 roku

w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

 

Plik pdf

160/953/13

31 lipca 2013 roku

w sprawie organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w roku szkolnym 2013/2014.

 

Plik pdf

160/954/13

31 lipca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.

 

Plik pdf

161/955/13

14 sierpnia 2013 roku

w sprawie informacji za I półrocze 2013 roku o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.

 

Plik pdf

161/956/13

14 sierpnia 2013 roku

w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu stalowowolskiego.

 

Plik pdf

161/957/13

14 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.

 

Plik pdf

162/958/13

21 sierpnia 2013 roku

w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

 

Plik pdf

162/959/13

21 sierpnia 2013 roku

w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2013 roku.

 

Plik pdf

163/960/13

28 sierpnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

163/961/13

28 sierpnia 2013 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

 

Plik pdf

163/962/13

28 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.

 

Plik pdf

163/963/13

28 sierpnia 2013 roku

w sprawie uchylenia uchwał Nr 140/812/12 z dnia 20 marca 2013 roku oraz Nr 156/914/13 z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu stalowowolskiego.

 

Plik pdf

164/964/13

4 września 2013 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

 

Plik pdf

164/965/13

4 września 2013 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Tomaszowi Brymora Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzine w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

164/966/13

4 września 2013 roku

w sprawie desygnowania przedstawiciela Zarządu Powiatu Stalowowwolskiego do prac w Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Starosty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.

 

Plik pdf

164/967/13

4 września 2013 roku

dotycząca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. " Kursy językowe i komputerowe szansą dla mieszkańców północnego Podkarpacia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Plik pdf

164/968/13

4 września 2013 roku

w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowowlskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

 

Plik pdf

164/969/13

4 września 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.

 

Plik pdf

164/970/13

4 września 2013 roku

w sprawie ustalenia formy I przetargu, ceny wywoławczej, składu komisji przetargowej oraz wysokości i formy wadium, dla nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego oznaczonej jako działka o nr ew. 1095/1 przeznaczonej do zbycia.

 

Plik pdf

164/971/13

4 września 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

164/972/13

4 września 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie i użyczenie pomieszczeń w Zespole Szkjół Ogólnokształacych w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

164/973/13

4 września 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

164/974/13

4 września 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części korytarza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

164/975/13

4 września 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli pomieszczenia w obiekcie przy ulicy Hutniczej 17.

 

Plik pdf

165/976/13

11 września 2013 roku

dotycząca przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXX/216/2013 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2012 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy zmienioną uchwałą Nr XXX/229/2013 z dnia 28 maja 2013 roku.

 

Plik pdf

 

165/977/13

11 września 2013 roku 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R - ul. Przemysłowej w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

 

165/978/13

11 września 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie i wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

165/979/13

11 września 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie hali sportowej w Zespole Szkół Ogólokszałcących w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

165/980/13

11 września 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia pomieszczeń biurowych w budynku pomocniczym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15.

 

Plik pdf

165/981/13

11 września 2013 roku

w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych rzez Powiat Stalowowowlski i studentów za znaczące osiągnięcia w roku szkolnym/akademickim 2013/2014.

 

Plik pdf

165/982/13

11 września 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskeigo w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

 

Plik pdf

165/983/13

11 września 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2013 rok.

 

Plik pdf

165/984/13

11 września 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013-2021.

 

Plik pdf

166/985/13

18 września 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej imienia Józefa Gawła w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

166/986/13

18 września 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

166/987/13

18 września 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącego zmiany w uchwale Nr XXVIII/201/12 Rady Powiatu Stalwowowolskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części IV piętra Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

166/988/13

18 września 2013 roku

w spawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. " Budowa ulicy Przemysłowa boczna w Stalowej Woli - etap II" i zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego Powiatu.

 

Plik pdf

166/989/13

18 września 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym placówkom, szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

 

Plik pdf

166/990/13

18 września 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 roku.

 

Plik pdf

168/991/13

25 września 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

168/992/13

25 września 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

168/993/13

25 września 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

168/994/13

25 września 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

168/995/13

25 września 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli

 

Plik pdf

168/996/13

25 września 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie i wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

168/997/13

25 września 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

168/998/13

25 września 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Opiniującj wnioski Nagrody Starosty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.

 

Plik pdf

168/999/13

25 września 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowowlskiego na 2013 roku.

 

Plik pdf

168/1000/13

25 września 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jenostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013.

 

Plik pdf

169/1001/13

2 października 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

169/1002/13

2 października 2013 roku

w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

 

Plik pdf

169/1003/13

2 października 2013 roku

w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2013 roku.

 

Plik pdf

169/1004/13

2 października 2013 roku

w sprawie przekazania kierownikom  jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

 

Plik pdf

169/1005/13

2 października 2013 roku

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

Plik pdf

169/1006/13

2 października  2013 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.

 

Plik pdf

170/1007/13

9 października 2013 roku

w sprawie zmiany w uchwale Nr 164/974/13 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 4 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części korytarza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalwoej Woli.

 

Plik pdf

170/1008/13

9 października 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

170/1009/13

9 października 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

170/1010/13

9 października 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej i wynajęcie hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

170/1011/13

9 października 2013 roku

w sprawie przyznania Nagród Starosty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.

 

Plik pdf

170/1012/13

9 października 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.

 

Plik pdf

171/1013/13

16 października 2013 roku

dotycząca przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXX/216/2013 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia zadań , na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2013 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy zmienioną uchwałą Nr XXXV/248/13 z dnia 26 września 2013r.

 

Plik pdf

 

171/1014/13

16 października 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia ( przedłużenia) umowy najmu boksu garażowego położonego w Stalowej Woli przy ul. Ks. J. Popiełuszki 13a.

 

Plik pdf

 

171/1015/13

16 października 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie bufetu szkolnego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

 

171/1016/13

16 października 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę Nr XXII Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie nadania Statutu SP ZZOZ Powiatowemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

 

171/1017/13

16 października 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.

 

Plik pdf

 

172/1018/13

23 października 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

 

172/1019/13

23 października 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i wyposażenia przez Dom Dziecka w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

 

172/1020/13

23 października 2013 roku

w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalwowowolskeigo na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

 

Plik pdf

 

172/1021/13

23 października 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Monikę Piekacz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Monika Piekacz MP global business company z Krakowa w partnerstwie z Powiatem Stalowowolskim wniosku o dofinansowanie projektu pn. " Naukowa zabawa w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalwoej Woli" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Plik pdf

 

172/1022/13

23 października 2013 roku

dotycząca przyjęcia projktu uchwąły zmieniającej Uchwałę Nr XXI/141/12 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do projektu pn. " Podkarpacie stawia na zawodowców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Plik pdf

 

172/1023/13

23 października 2013 roku

w sprawie przyjęcia projketu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sparwie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2013 rok.

 

Plik pdf

 

172/1024/13

23 października 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskeigo na lata 2013-20123.

 

Plik pdf

 

172/1025/13

23 października 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu.

 

Plik pdf

 

172/1026/13

23 października 2013 roku

w sparwie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.

 

Plik pdf

 

173/1027/13

30 października 2013 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalwoej Woli do składania oświadczeń woli związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektów w ramach " Programu wyrównywania różnic między regionami II" w obszarach D i G w ramach obszaru G programu " Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie w Powiecie Stalowowolskim".

 

Plik pdf

173/1028/13

30 października 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

   

173/1029/13

30 października 2013 roku

w sprawie akceptacji wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za rok 2013.

 

Plik pdf

   

173/1030/13

30 października 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.

 

Plik pdf

174/1031/13

6 listopada 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

174/1032/13

6 listopada 2013 roku

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

Plik pdf

175/1033/13

13 listopada 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Starostę Stalowowolskiego do Wojewody Podkarpackiego wniosku o dofinansowanie projektu pn. " Razem - zdrowo i bezpiecznie" w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. " Razem bezpieczniej" w 2014r.

 

Plik pdf

175/1034/13

13 listopada 2013 roku

w sprawie przyjęcia wstępnego projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego " Program współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok" oraz skierowania projektu do konsultacji.

 

Plik pdf

175/1035/13

13 listopada 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.

 

Plik pdf

175/1036/13

13 listopada 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

175/1037/13

13 listopada 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

176/1038/13

15 listopada 2013 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na 2014 rok.

 

Plik pdf

176/1039/13

15 listopada 2013 roku

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2014-2023.

 

Plik pdf

177/1040/13

20 listopada 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę Nr XXXII/224/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu " Aktywny samorząd" w 2013 roku na terenie Powiatu Stalowowolskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

177/1041/13

20 listopada 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań , na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2013 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społeczej oraz zatrrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy zmienioną uchwałą Nr XXXVI/254/13 z dnia 29 października 2013 roku.

 

Plik pdf

177/1042/13

20 listopada 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utzrymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014.

 

Plik pdf

177/1043/13

20 listopada 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie jednego boksu garażowego przy ul. Ks. J.Popiełuszki 13 a w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

 

177/1044/13

20 listopada 2013 roku

dotycząca przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Salowowolskiego w sprawie ustalenia  rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Salowowolskiego w 2014 roku.

 

Plik pdf

 

177/1045/13

20 listopada 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego " Program współpracy Powiatu Stalowowowlskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok".

 

Plik pdf

 

177/1046/13

20 listopada 2013 roku

w sprawie zorganizowania Konkursu Powiatowego na wykonanie karmnika dla ptaków pn. " Ptasia stołówka - pomóżmy ptakom przetrwać zimę".

 

Plik pdf

 

177/1047/13

20 listopada 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.

 

Plik pdf

 

178/1048/13

27 listopada 2013 roku

dotycząca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie likwidacji trzyletniego technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kosciuszki w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

 

178/1049/13

27 listopada 2013 roku

dotyczaca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie likwidacji trzyletniego technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

 

178/1050/13

27 listopada 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.

 

Plik pdf

 

178/1051/13

27 listopada 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskeigo na lata 2013-2023.

 

Plik pdf

 

178/1052/13

27 listopada 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013-2023.

 

Plik pdf

 

179/1053/13

4 grudnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji pilotażowego programu " Aktywny samorząd" w 2013 roku na terenie Powiatu Stalowowolskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, zmienioną uchwałą nr XXXXVII/262/13 z dnia 27 listopada 2013 roku.

 

Plik pdf

 

179/1054/13

4 grudnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w budynku warsztatów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

179/1055/13

4 grudnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia użytkowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

179/1056/13

4 grudnia 2013 roku

dotycząca przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

Plik pdf

179/1057/13

4 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian  budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.

 

Plik pdf

180/1058/13

11 grudnia 2013 rok

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

180/1059/13

11 grudnia 2013 roku

uchylająca uchwałę Nr 124/674/06 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

180/1060/13

11 grudnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

180/1061/13

11 grudnia 2013 roku

dotycząca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

 

Plik pdf

180/1062/13

11 grudnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego wyrażającej zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkrapackim dotyczącego przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pn. " Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2014 roku".

 

Plik pdf

180/1063/13

11 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.

 

Plik pdf

180/1064/13

11 grudnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przebudowy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

         

181/1065/13

16 grudnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały  Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań , na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2013 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy zmienioną uchwałą Nr XXXVII/261/2013 z dnia 27 listopada 2013r.

 

Plik pdf

181/1066/13

16 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.

 

Plik pdf

182/1067/13

18 grudnia 2013 roku

w sprawie unieważnienia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego.

 

Plik pdf

182/1068/13

18 grudnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni użytkowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

182/1069/13

18 grudnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli pomieszczeń w obiekice przy ul. Hutniczej 17.

 

Plik pdf

182/1070/13

18 grudnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli gabinetu profilaktyki zdrowotnej w obiekcie przy ul. Kwiatkowskiego 1.

 

Plik pdf

182/1071/13

18 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.

 

Plik pdf

183/1072/13

23 grudnia 2013 roku

w sprawie ustalenia formy I przetargu, ceny wywoławczej, składu komisji przetargowej oraz wysokości i formy wadium, dla nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego oznaczonej jako działka o nr. ew. 1095/1 przeznczonej do zbycia.

 

Plik pdf

 

183/1073/13

23 grudnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii odnośnie zarządzenia Nr 49/2013 Starosty Stalowowolskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawe organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

 

Plik pdf

 

184/1074/13

31 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2013 rok.

 

Plik pdf

 

184/1075/13

31 grudnia 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013.

 

Plik pdf