bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1773882

Rejestr uchwał Zarządu Powiatu za 2014 rokNr uchwały

Data podjęcia

Tytuł uchwały

Treść

185/1076/14

8 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na rok 2014.

plik pdf

185/1077/14

8 stycznia 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie wystepującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Stalowowolskiego.

plik pdf

185/1078/14

8 stycznia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specijalistycznego w Stalowej Woli.

plik pdf

186/1079/14

 15 stycznia 2014 r.

 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.

 plik pdf

186/1080/14

15 stycznia 2014 r.

 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącego wyrazania zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzedu Pracy w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 8.

plik pdf

1861081/14

15 stycznia 2014 r.

 w sprawie przyjecia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącego wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 2a.

plik pdf

186/1082/14

15 stycznia 2014 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego wyposażenia i srodków trwałych przez Zespół Szkół Pondagimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.

plik pdf

186/1083/14

15 stycznia 2014 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na użycie pomieszczenia w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.

plik pdf

186/1084/14

15 stycznia 2014 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli samochodu.

plik pdf

186/1085/14

15 stycznia 2014 r.

 w sprawie wyrazenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.

plik pdf

186/1086/14

15 stycznia 2014 r.

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Piotra Żyjewskiego dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

plik pdf

186/1087/14

15 stycznia 2014 r.

 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie uchylenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

plik pdf

186/1088/14

 15 stycznia 2014 r.

 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

plik pdf

186/1089/14

15 stycznia 2014 r.

 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

plik pdf

186/1090/14

15 stycznia 2014 r.

 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  na 2014 rok.

plik pdf

187/1091/14

22 stycznia 2014 r.

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.

plik pdf

187/1092/14

22 stycznia 2014 r.

 w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż masztu informacyjno - reklamowego będącego własnością Powiatu Stalowowolskiego.

plik pdf

187/1093/14

22 stycznia 2014 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli.

plik pdf

187/1094/14

22 stycznia 2014 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.

plik pdf

187/1095/14

22 stycznia 2014 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli.

plik pdf

187/1096/14

22 stycznia 2014 r.

 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2014 rok.

plik pdf

187/1097/14

22 stycznia 2014 r.

 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2014 rok.

plik pdf

188/1098/14

29 stycznia 2014 r.

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego  na zbycie masztu (pylonu) informacyjno - reklamowego bedącego własnością Powiatu Stalowowolskiego.

plik pdf

188/1099/14

29 stycznia 2014 r.

 w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansoweanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, uswuwaniem i unieszkodliwieniem elementów zawierających azbest.

plik pdf

188/1100/14

29 stycznia 2014 r.

 w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2013.

plik pdf

188/1101/14

29 stycznia 2014 r.

 w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowrzechniania i ochrony kultury w roku 2013.

plik pdf

188/1102/14

29 stycznia 2014 r.

 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2014 rok.

plik pdf

189/1103/14 

5 luty 2014r. 

 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr ewid. 815 stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego.

 Plik pdf

189/1104/14 

5 luty 2014r. 

 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych na terenie Gminy Pysznica.

Plik pdf 

189/1105/14 

5 luty 2014r. 

 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przebudowy budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli.

Plik pdf

189/1106/14 

5 luty 2014r. 

 w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej masztu ( pylonu) informacyjno-reklamowego będącego własnością Powiatu Stalowowolskiego.

Plik pdf

190/1107/14 

12 luty 2014r. 

 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetragu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 33/1 stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego.

Plik pdf

190/1108/14 

12 luty 2014r. 

 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym, pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. ks. J.Popiełuszki 13 a w Stalowej Woli.

Plik pdf

190/1109/14 

12 luty 2014r. 

 w sprawie odwołania I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego.

Plik pdf

190/1110/14 

12 luty 2014r. 

 w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2013r.

Plik pdf 

190/1111/14 

12 luty 2014r. 

 w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2013.

Plik pdf

190/1112/14 

12 luty 2014r. 

 w sprawie przyznania wyróżnień w formie talonów finansowych na zakup sprzętu sportowego dla medalistów Mistrzostw Polski i Mistrzostw Europy w roku 2013 oraz dla szkół za zajęcie od I do III miejsca w powiatowym współzawodnictwie sportwoym dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2012/2013.

Plik pdf

190/1113/14 

12 luty 2014r. 

 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii odnośnie zarządzenia Nr 6/2014 Starosty Stalowowolskiego z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 49/2013 Starosty Stalowowolskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

Plik pdf

190/1114/14 

12 luty 2014r. 

 w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok.

Plik pdf

191/1115/14 

19 luty 2014r. 

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie przetargowym powierzchni w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

Plik pdf

191/1116/14 

19 luty 2014r. 

 w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok.

Plik pdf

191/1117/14 

19 luty 2014r. 

 w sprawie przekazania powiatowym jednostkom organizacyjnym, straży i inspekcji uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki.

Plik pdf

191/1118/14 

19 luty 2014r. 

 w sprawie przyznania pomocy finanasowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierajacych azbest.

Plik pdf

191/1119/14 

19 luty 2014r. 

 w sprawie określenia planowanej liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2014/2015.

Plik pdf

191/1120/14 

19 luty 2014r. 

 w sprawie określenia przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym i technikum oraz zawodów, w których planowane jest kształcenie w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2014/2015.

Plik pdf

192/1121/2014

26 luty 2014r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały rady powiatu stalowowolskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych.

plik pdf

192/1122/2014 26 luty 2014r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwieniem elementów zawierających azbest.

plik pdf

192/1123/2014 26 luty 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok.


plik pdf

193/1124/2014 5 marca 2014r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2014 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy. plik pdf
193/1125/2014 5 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. plik pdf
193/1126/2014 5 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie budynku i placu manewrowego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. plik pdf
193/1127/2014 5 marca 2014r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. plik pdf
193/1128/2014 5 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2014 rok. plik pdf
194/1129/2014 12 marca 2014r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku na terenie Powiatu Stalowowolskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.
plik pdf
194/1130/2014 12 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Tomasza Brymory – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli – do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Stalowowolskiego przed Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie przy realizacji w 2014 roku pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” plik pdf
194/1131/2014 12 marca 2014r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pawła Ciołkosza dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli. plik pdf
194/1132/2014 12 marca 2014r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. plik pdf
194/1133/2014 12 marca 2014r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącego rozszerzenia Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim o Działanie 1.20. pn. „Wsparcie finansowe programów profilaktycznych i zdrowotnych realizowanych przez zakłady opieki zdrowotnej prowadzone przez Powiat Stalowowolski”. plik pdf
195/1134/2014 14 marca 2014r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Andrzeja Kolucha Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli. plik pdf
196/1135/2014 19 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Wicestarosty.
plik pdf
196/1136/2014 19 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni korytarza w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. plik pdf
196/1137/2014 19 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni korytarza w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. plik pdf
196/1138/2014 19 marca 2014r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w 2014 roku. plik pdf
196/1139/2014 19 marca 2014r. w sprawie ustalenia zasad opracowania arkuszy organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2014/2015. plik pdf
196/1140/2014 19 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2014 rok. plik pdf
196/1141/2014 19 marca 2014r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2014 rok. plik pdf
197/1142/2014 21 marca 2014r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Włodzimierza Smutka Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. plik pdf
198/1143/2014 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie nadania Statutu Zakładowi Pielęgnacyjno – Opiekuńczemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli. plik pdf
199/1144/2014 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. plik pdf

199/1145/2014 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego. plik pdf
199/1146/2014 26 marca 2014r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwieniem elementów zawierających azbest. plik pdf
199/1147/2014 26 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2013. plik pdf
199/1148/2014 26 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za rok 2013 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. plik pdf
199/1149/2014 26 marca 2014r. w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Stalowowolskiego. plik pdf
199/1150/2014 26 marca 2014r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2014. plik pdf
199/1151/2014 26 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok. plik pdf
200/1152/2014 2 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planu realizacji budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli i zadań remontowo-modernizacyjnych na drogach powiatowych w roku 2014. plik pdf
200/1153/2014 2 kwietnia 2014r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwieniem elementów zawierających azbest. plik pdf
201/1154/2014 9 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej odwołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. plik pdf
201/1155/2014 9 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyboru przedstawicieli Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. plik pdf
201/1156/2014 9 kwietnia 2014r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Stalowowolskiego sprawozdania z realizacji rocznego „Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie za rok 2013”. plik pdf
201/1157/2014 9 kwietnia 2014r.  w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. plik pdf
 201/1158/2014  9 kwietnia 2014r.  w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zbędnego wyposażenia, sprzętu i urządzeń przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.  plik pdf
 201/1159/2014 9 kwietnia 2014r.  w sprawie ustalenia formy I przetargu, ceny wywoławczej, składu komisji przetargowej oraz wysokości i formy wadium, dla nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego oznaczonej jako działka o nr ew. 815 przeznaczonej do sprzedaży. plik pdf
201/1160/2014 9 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia formy I przetargu, ceny wywoławczej, składu komisji przetargowej oraz wysokości i formy wadium, dla nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego oznaczonej jako działka o nr ew. 33/1 przeznaczonej do sprzedaży. plik pdf
201/1161/2014 9 kwietnia 2014r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych przez spółki wodne z terenu Powiatu Stalowowolskiego. plik pdf
201/1162/2014 9 kwietnia 2014r w sprawie wyrażenia zgody na wysokość opłaty za posiłki dla wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli oraz termin i sposób jej wnoszenia. plik pdf
201/1163/2014 9 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki i zakwaterowanie dla osób nie będących wychowankami Bursy Międzyszkolnej w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli oraz terminu i sposobu ich wnoszenia. plik pdf
201/1164/2014 9 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie dla wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli oraz terminu i sposobu jej wnoszenia.
plik pdf
202/1165/2014 16 kwietnia 2014r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Stalowowolskiego za rok 2013.
plik pdf
202/1166/2014 16 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającą Uchwałę Nr XL/284/2014 z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2014 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów prac. plik pdf
202/1167/2014 16 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej uchylenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Stalowowolskiego”.
plik pdf
202/1168/2014 16 kwietnia 2014r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1.
plik pdf
202/1169/2014 16 kwietnia 2014r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
plik pdf
202/1170/2014 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok.
plik pdf
203/1171/2014 23 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie podziału Powiatu Stalowowolskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
plik pdf
203/1172/2014 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok. plik pdf
204/1173/2014 30 kwietnia 2014r. w sprawie sprawozdania finansowego powiatu stalowowolskiego za rok 2013. plik pdf
204/1174/2014 30 kwietnia 2014r. w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 191/1119/14 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie określenia przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym i technikum oraz zawodów, w których planowane jest kształcenie w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2014/2015. plik pdf
204/1175/2014 30 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2014 rok. plik pdf
204/1176/2014 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok. plik pdf
206/1177/2014 14 maja 2014r. w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2014 roku , stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/263/13 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 27 listopada 2013 roku.
plik pdf
206/1178/2014 14 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
plik pdf
206/1179/2014 14 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia biurowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
plik pdf
206/1180/2014 14 maja 2014r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwieniem elementów zawierających azbest.  
plik pdf
206/1181/2014 14 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok. plik pdf
207/1182/2014 21 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. plik pdf
207/1183/2014 21 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów. plik pdf
207/1184/2014 21 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie dźwigu towarowego przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli.
plik pdf
207/1185/2014 21 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. plik pdf
207/1186/2014 21 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego w budynku pomocniczym Starostwa Powiatowego przy ul. Podleśnej 15. plik pdf
207/1187/2014 21 maja 2014 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwieniem elementów zawierających azbest. plik pdf
207/1188/2014 21 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok. plik pdf
 208/1189/2014 28 maja 2014r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli za rok 2013. plik pdf
 208/1190/2014  28 maja 2014 r.  w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwieniem elementów zawierających azbest. plik pdf
208/1191/2014 28 maja 2014 r.  w sprawie powołania komisji d.s. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej na terenie Powiatu Stalowowolskiego. plik pdf
 208/1192/2014  28 maja 2014 r.  w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/237/2013 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Stalowowolskim. plik pdf
208/1193/2014 28 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok.
plik pdf
208/1194/2014 28 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za 2013 rok.
plik pdf
208/1195/2014 28 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za 2013 rok.
plik pdf
209/1196/2014 4 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie budynku przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. plik pdf

209/1197/2014 4 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. plik pdf
209/1198/2014 4 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. plik pdf
209/1199/2014 4 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok. plik pdf
210/1200/2014 11 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia użytkowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.
plik pdf
210/1201/2014 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2014 roku, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/263/13 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 27 listopada 2013 roku. plik pdf
210/1202/2014 11 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie w Powiecie Stalowowolskim na 2014 rok. plik pdf
210/1203/2014 11 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2023. plik pdf
211/1204/2014 18 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwieniem elementów zawierających azbest. plik pdf

211/1205/2014 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2014 rok. plik pdf
212/1206/2014 25 czerwca 2014 r.

w sprawie upoważnienia Wicestarosty.

plik pdf
212/1207/2014 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. plik pdf
212/1208/2014 25 czerwca 2014 r.

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2014.

plik pdf
212/1209/2014 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2014 rok.

plik pdf
213/1210/2014 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2013 rok.

plik pdf
214/1211/2014 2 lipca 2014 r.

w sprawie wyrazenia zgody na wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew z działki bedącej własnością Powiatu Stalowowolskiego.

plik pdf
214/1212/2014 2 lipca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zbędnego wyposażenia, sprzetu komputerowego i elektronicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli.

plik pdf
214/1213/2014 2 lipca 2014 r.

w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

plik pdf
214/1214/2014 2 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie  powiatu stalowowolskiego na 2014 rok

plik pdf
215/1215/2014 9 lipca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zbędnego sprzętu komputerowego i wyposażenia przez Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Stalowej Woli.

plik pdf
215/1216/2014 9 lipca 2014 r.

w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.


plik pdf
215/1217/2014 9 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok.

plik pdf
216/1218/2014 16 lipca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

plik pdf

216/1219/2014 16 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie zbędnego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Stalowowolskiego. plik pdf
216/1220/2014 16 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej ulicy 11 – go Listopada położonej na terenie miasta Kolbuszowa. plik pdf

216/1221/2014 16 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Anny Parysz nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. plik pdf
216/1222/2014 16 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana mgr Roberta Sołtysa nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. plik pdf
216/1223/2014 16 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana mgr Artura Chomiaka nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. plik pdf
216/1224/2014 16 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana mgr Przemysława Sodomira nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. plik pdf
216/1225/2014 16 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Aldony Litwińskiej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. plik pdf
216/1226/2014 16 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana mgr Łukasza Rzeszutko nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. plik pdf
216/1227/2014 16 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Katarzyny Cherla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. plik pdf
216/1228/2014 16 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Anety Kolano nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. plik pdf
216/1229/2014 16 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana mgr Tomasza Koniecznego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. plik pdf
216/1230/2014 16 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana mgr Tomasza Zbyradowskiego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. plik pdf
216/1231/2014 16 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Izabeli Jarosz nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. plik pdf
216/1232/2014 16 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Barbary Korczyńskiej - Kwitek nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. plik pdf
216/1233/2014 16 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Aneksu Nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego. plik pdf
216/1234/2014 16 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Aneksu Nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki. plik pdf
216/1235/2014 16 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Aneksu Nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego. plik pdf
216/1236/2014 16 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Aneksu Nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczniów Centrum Edukacji Zawodowej.
plik pdf
216/1237/2014 16 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok.

plik pdf
217/1238/2014 23 lipca 2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2014 rok.


plik pdf
217/1239/2014 23 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2014 – 2023. plik pdf
218/1240/2014 29 lipca 2014 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
plik pdf
218/1241/2014 29 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2014 rok. plik pdf
219/1242/2014 6 sierpnia 204r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Domu Dziecka przy ul. Podleśnej 6 w Stalowej Woli.
plik pdf
219/1243/2014 6 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku Domu Dziecka w Stalowej Woli. plik pdf
219/1244/2014 6 sierpnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka o nr ewid.804. plik pdf
219/1245/2014 6 sierpnia 2014 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. plik pdf
220/1246/2014 13 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok. plik pdf
221/1247/2014 20 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji za I półrocze 2014 roku o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.
plik pdf
221/1248/2014 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2014 roku oraz informacjikształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

plik pdf
221/1249/2014 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok.

plik pdf
221/1250/2014 20 sierpnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli do samodzielnego złożenia projektu o charakterze strategicznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. plik pdf
221/1251/2014 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie do eksploatacji dla Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli majątku wytworzonegoramach projektu „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski”.

plik pdf
221/1252/2014 20 sierpnia 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli betonowej kostki brukowejobrzeży chodnikowych.

plik pdf
221/1253/2014 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń dydaktycznychZespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.


plik pdf
222/1254/2014 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie regału przyściennego na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli.

plik pdf
222/1255/2014 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego. plik pdf
222/1256/2014 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie budynku parterowegoCentrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.

plik pdf
222/1257/2014 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwieniem elementów zawierających azbest. plik pdf
222/1258/2014 27 sierpnia 2014 r. w sprawie desygnowania przedstawiciela Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do prac w Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Starosty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.
plik pdf
222/1259/2014 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie ustalenia zasad opracowania arkuszy organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2014/2015.

plik pdf
222/1260/2014 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok.

plik pdf
223/1261/2014 3 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia hydroforni w budynku przy ul. Okulickiego 12 w Stalowej Woli.


plik pdf
223/1262/2014 3 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. plik pdf
223/1263/2014 3 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni korytarza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.

plik pdf
223/1264/2014 3 września 2014 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie zbędnego sprzętu komputerowego dla stowarzyszenia.

plik pdf
223/1265/2014 3 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. plik pdf
223/1266/2014 3 września 2014 r.

   w  sprawie  wyrażenia pozytywnej opinii odnośnie zarządzenia Nr 31/2014 Starosty Stalowowolskiego z dnia 03 września 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 49/2013 Starosty Stalowowolskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

    

   plik pdf
   223/1267/2014 3 września 2014 r.

   w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej uchylenia Uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.

   plik pdf
   223/1268/2014 3 września 2014 r.

   w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowejbudżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwieniem elementów zawierających azbest.

   plik pdf
   223/1269/2014 3 września 2014 r.

   w sprawie zmiany siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

   w Stalowej Woli.

   plik pdf
   223/1270/2014 3 września 2014 r.

   w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok.

   plik pdf
   224/1271/2014 10 września 2014 r.

    w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

    

   plik pdf
   224/1272/2014  10 września 2014 r.  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) pomieszczenia użytkowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. plik pdf
   224/1273/2014 10 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. plik pdf
   224/1274/2014 10 września 2014 r.  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części powierzchni korytarza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.  plik pdf
   224/1275/2014 10 wzrześnia 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej” w ramach projektu Erasmus +. plik pdf
   224/1276/2014 10 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2014 roku, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/263/13 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 27 listopada 2013 roku. plik pdf
   224/1277/2014 10 września 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2014 rok. plik pdf
   224/1278/2014 10 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok. plik pdf
   225/1279/2014 17 września 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2014 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.
   plik pdf
   225/1280/2014 17 września 2014 r. w sprawie ustalenia formy II przetargu, ceny wywoławczej oraz wysokości i formy wniesienia wadium dla nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego oznaczonej jako działka o nr ew. 33/1 przeznczonej do sprzedaży. plik pdf
   225/1281/2014 17 września 2014 r.

   w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli.

   plik pdf
   225/1282/2014 17 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. plik pdf
   225/1283/2014 17 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. plik pdf
   225/1284/2014 17 września 2014 r.

   w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie urządzenia kontrolno-pomiarowego dla sprzętu ochrony dróg oddechowych dla KP PSP w Stalowej Woli.

   plik pdf
   225/1285/2014 17 września 2014 r.

   w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowejbudżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwieniem elementów zawierających azbest.

   plik pdf
   225/1286/2014 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok. plik pdf
   226/1287/2014 23 września 2014 r.

   w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn.”Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R - ul. Przemysłowej w Stalowej Woli – etap I” i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu.

   plik pdf
   226/1288/2014 23 września 2014 r.

   w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Budowa ulicy Przemysłowa Boczna w Stalowej Woli – etap II” i zabezpieczenia środków finansowych jako wsparcia finansowego.

   plik pdf
   226/1289/2014 23 września 2014 r.

   w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2014 – 2023.

   plik pdf
   227/1290/2014 24 września 2014 r.

   w sprawie uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli.

   plik pdf
   227/1291/2014 24 września 2014 r.

   w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej oraz wysokości i formy wniesienia wadium w I przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego, oznaczonej jako działka o nr ew. 804.

   plik pdf
   227/1292/2014 24 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli. plik pdf
   227/1293/2014 24 września 2014 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. plik pdf
   227/1294/2014 24 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Stalowowolskiego za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkól i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. plik pdf
   227/1295/2014 24 września 2014 r.

   w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia w roku szkolnym/akademickim 2014/2015.


   plik pdf
   227/1296/2014 24 września 2014 r.

   w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2014.


   plik pdf
   227/1297/2014 24 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok. plik pdf
   228/1298/2014 1 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. plik pdf
   228/1299/2014 1 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie i użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. plik pdf
   228/1300/2014 1 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie i użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. plik pdf
   228/1301/2014 1 października 2014 r.

   w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

   plik pdf
   228/1302/2014 1 października 2014 r.

   w sprawie przyznania Nagród Starosty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.

   plik pdf
   228/1303/2014 1 października 2014 r.

   w sprawie upoważnienia pana Pawła Ciołkosza Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli do realizacji i rozliczenia projektu pn. „Zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej” w ramach Programu Erasmus +.

   plik pdf
   228/1304/2014 1 października 2014 r. w sprawie przyjęcia wstępnego projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego „Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na 2015 rok” oraz skierowanie projektu do konsultacji. plik pdf
   228/1305/2014 1 paździrnika 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok. plik pdf
   229/1306/2014 8 października 2014 r.

   w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) hali sportowejZespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.   plik pdf
   229/1307/2014 8 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. plik pdf
   229/1308/2014 8 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego. plik pdf
   229/1309/2014 8 października 2014 r.

   w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiemwydanie zezwolenia na usuniecie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego.

   plik pdf
   229/1310/2014 8 października 2014 r. Powiatu w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwieniem elementów zawierających azbest. plik pdf
   229/1311/2014 8 października 2014 r.

   w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok.

   plik pdf
   230/1312/2014 15 października 2014 r.

   w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiegosprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego.


   plik pdf
   230/1313/2014 15 października 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego. plik pdf
   230/1314/2014 15 października 2014 r.

   w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiegosprawie zasad reprezentacji Powiatu Stalowowolskiego w Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego.

   plik pdf
   230/1315/2014 15 października 2014 r.

   w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli.

   plik pdf
   230/1316/2014 15 października 2014 r.

   w sprawie wyrażenia zgody na likwidację wyeksploatowanego sprzętu elektronicznego i urządzeń biurowych przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

   plik pdf
   230/1317/2014 15 października 2014 r.

   w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni korytarza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.


   plik pdf
   230/1318/2014 15 października 2014 r.

   w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego.

   plik pdf
   230/1319/2014 15 października 2014 r.

   w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego „Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”.

   plik pdf
   230/1320/2014 15 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok. plik pdf
   231/1321/2014 22 października 2014 r.

   w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.

   plik pdf
   231/1322/2014 22 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zainstalowanie tablicy reklamowej na budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. plik pdf
   231/1323/2014 22 października 2014 r.

   w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

   plik pdf
   231/1324/2014 22 października 2014 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwieniem elementów zawierających azbest. plik pdf
   231/1325/2014 22 października 2014 r.

   w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie wychowanki Bursy Międzyszkolnej w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli z opłaty za zakwaterowanie i posiłki w roku szkolnym 2014/2015.

   plik pdf
   231/1326/2014 22 października 2014 r.

    w sprawie przyjecia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2014 rok.

    plik pdf
    231/1327/2014 22 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2014 rok. plik pdf
    232/1328/2014 28 października 2014 r.

    w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego wyrażającej zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dotyczącego przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015 roku”.


    plik pdf
    233/1329/2014 30 października 2014 r.

    w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.


    plik pdf
    233/1330/2014 30 października 2014 r.

    w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.

    plik pdf
    233/1331/2014 30 października 2014 r.

    w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia biurowegoCentrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.

    plik pdf
    233/1332/2014 30 października 2014 r.

    w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.

    plik pdf
    233/1333/2014 30 października 2014 r.

    zmieniająca Uchwałę Nr 196/1139/14 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad opracowania arkuszy organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2014/2015.

    plik pdf
    233/1334/2014 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok.
    plik pdf
    234/1335/2014 5 listopada 2014 r. w sprawie akceptacji wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za rok 2014. plik pdf

    234/1336/2014 5 listopada 2014 r.

    w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

    plik pdf
    234/1337/2014 5 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15. plik pdf
    234/1338/2014 5 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w kuchni w budynku Domu Dziecka w Stalowej Woli. plik pdf
    234/1339/2014 5 listoapada 2014 r.

    w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

    plik pdf
    234/1340/2014 5 listopada 2014 r.

    w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok.

    plik pdf
    235/1341/2014 13 listopada 2014 r.

     w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej oraz wysokości i formy wniesienia wadium na najem nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego, oznaczonej jako działka o nr ew. 804.

     plik pdf
     235/1342/2014 13 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. plik pdf
     235/1343/2014 13 listopada 2014 r.

      Uchwała Zarządu Powiatu dotycząca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2015 r.

      plik pdf
      235/1344/2014 13 listopada 2014 r.

      w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015-2023.

      plik pdf
      235/1345/2014 13 listopada 2014 r.

      w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok.

      plik pdf
      235/1346/2014 13 listopada 2014 r.

      w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok.


      plik pdf
      236/1347/2014 19 listopada 2014 r.

      w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2014 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.


      plik pdf
      236/1348/2014 19 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającą uchwałę Nr XL/285/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"  w 2014 roku na terenie Powiatu Stalowowolskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli. plik pdf
      236/1349/2014 19 listopada 2014 r.  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji przedsiewzięcia drogowego pn. "Budowa skrzyżowania Trasy Podskarpowej i ul. Chopina (drogi krajowej 77A)".  plik pdf
       236/1350/2014  19 listopada 2014 r.  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok.  plik pdf
      237/1351/2014  26 listopada 2014 r.  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2014 rok. plik pdf
      237/1352/2014 26 listopada 2014 r.  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.  plik pdf
       237/1353/2014 26 listopada 2014 r.  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) pomieszczenia użytkowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. plik pdf
      237/1354/2014 26 listopada 2014 r.  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. plik pdf
      237/1355/2014 26 listopada 2014 r.  w sprawie wyrażenia zgody na wynajecie pomieszczenia użytkowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. plik pdf