bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1773885

Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu za rok 2012

L.p.
Numer uchwały
Data podjęcia
Tytuł uchwały
Treść uchwały

1

67/367/12

4 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Stalowej Woli.

Plik PDF

2

67/368/12

4 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalwoej Woli.

Plik PDF

3

67/369/12

4 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

Plik PDF

4

67/370/12

4 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli.

Plik PDF

5

67/371/12

4 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie przekazania powiatowym jednostkom organizacyjnym, strazy i inspekcji uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału , w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki.

Plik PDF

6

67/372/12

4 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

Plik PDF

7

67/373/12

4 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Plik PDF

8

67/374/12

4 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Plik PDF

9

67/375/12

4 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012.

Plik PDF

10

67/376/12

4 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie wystepującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu stalowowolskiego.

Plik PDF

11

67/377/12

4 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę na uchwałę Zarządu Powiatu Stalowowolskiego.

Plik PDF

12

68/378/12

11 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie jednego boksu garażowego przy ul.Ks.J.Popiełuszki 13a w Stalowej Woli.

Plik PDF

13

68/379/12

11 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń w piwnicy budynku przy ul. Ks.J.Popiełuszki 13a w Stalowej Woli.

Plik PDF

14

68/380/12

11 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.

Plik PDF

15

68/381/12

11 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Stalowowolskiego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1346/2.

Plik PDF

16

68/382/12

11 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącego wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R.Dmowskiego 2a.

Plik PDF

17

68/383/12

11 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącego wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R.Dmowskiego 8.

Plik PDF

18

68/384/12

11 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2011.

Plik PDF

19

68/385/12

11stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2011.

Plik PDF

20

68/386/12

11 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok.

Plik PDF

21

69/387/12

18 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

Plik PDF

22

69/388/12

18 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sal lekcyjnych i auli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.

Plik PDF

23

69/389/12

18 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. PodleŚnej 15.

Plik PDF

24

69/390/12

18 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia " Medal Złoty za Długoletnią Służbę" Pani Marii Piskorowskiej Dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.

Plik PDF

25

71/391/12

25 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii odnośnie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

Plik PDF

26

71/392/12

25 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie przyznania nagród i wyróznień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2011.

Plik PDF

27

71/393/12

25 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie przyznania nagród i wyróznień za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2011.

Plik PDF

28

71/394/12

25 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie przyznania wyróżnień w formie talonów finansowych na zakup sprzętu sportowego dla medalistów Mistrzostw Polski w roku 2011 oraz dla szkół we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2010/2011.

Plik PDF

29

71/395/12

25 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie upoważnienia pana Pawła Ciołkosza dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli do złożenia do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu " Uczenie się przez całe życie" Programu Leonardo da Vinci wniosku o dofinansowanie projektu pn. " Zagraniczna praktyka zawodowa drogą wejścia na europejski rynek pracy".

Plik PDF

30

71/396/12

25 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2012 rok.

Plik PDF

31

72/397/12

26 stycznia 2012r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

Plik PDF

32

73/398/12

1 lutego 2012r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali dydaktycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli.

Plik PDF

33

73/399/12

1 lutego 2012r.

Uchwała w sprawie wyrażenai opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej ulicy Salve Regina położonej na terenie miasta Sandomierz.

Plik PDF

34

73/400/12

1 lutego 2012r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli dotyczącej obsługi medycznej kwalifikacji wojskowej 2012r.

Plik PDF

35

74/401/12

8 lutego 2012r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli.

Plik PDF

36

74/402/12

8 lutego 2012r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.

Plik PDF

37

74/403/12

8 lutego 2012r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli.

Plik PDF

38

74/404/12

8 lutego 2012r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

Plik PDF

39

74/405/12

8 lutego 2012r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszyym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.

Plik PDF

40

74/406/12

8 lutego 2012r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli.

Plik PDF

41

74/407/12

8 lutego 2012r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.

Plik PDF

42

74/408/12

8 lutego 2012r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie likwidacji trzyletniego technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli.

Plik PDF

43

74/409/12

8 lutego 2012r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego  w sprawie likwidacji trzyletniego technikum uzupełniającego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

Plik PDF

44

74/410/12

8 lutego 2012r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych o okresie nauczania nie krótszym niz 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.

Plik PDF

45

74/411/12

8 lutego 2012r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zamiaru likwidacji dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.

Plik PDF

46

74/412/12

8 lutego 2012r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2012 roku.

Plik PDF

47

74/413/12

8 lutego 2012r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok.

Plik PDF

48

74/414/12

8 lutego 2012r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2012 rok.

Plik PDF

49

76/415/12

15 lutego 2012r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie            ( przedłużenie) w trybie bezprzetargowym umowy najmu boksu garażowego przy ul. Ks.J.Popiełuszki 13a w Stalowej Woli.

Plik PDF

50

76/416/12

15 lutego 2012r.

Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w 2012 roku.

Plik PDF

51

76/417/12

15 lutego 2012r.

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji przedsięwzięcia drogowego pn." Budowa drogi publicznej ul. Świerkowa w Stalowej Woli".

Plik PDF

52

76/418/12

15 lutego 2012r.

Uchwłała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu powiatu, pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2011.

Plik PDF

53

77/419/12

22 lutego 2012r.

Uchwała w sprawie wystąpienia do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli      ( zwanego dalej SP ZZOZ) z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie rozwiązania umowy o pracę z dyrektorem SP ZZOZ Edwardem Surmaczem.

Plik PDF

54

77/420/12

22 lutego 2012r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie i użyczenie pomieszczeń w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

Plik PDF

55

77/421/12

22 lutego 2012r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.

Plik PDF

56

77/422/12

22 lutego 2012r.

Uchwała w sprawie ustalenia planowanej liczby oddziałów klas pierwszych oraz planowanej liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół Ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2012/2013.

Plik PDF

57

77/423/12

22 lutego 2012r.

Uchwała w sprawie rozszerzeń oraz zawodów w szkołach Ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2012/2013.

Plik PDF
 

58

77/424/12

22 lutego 2012r.

Uchwała w sprawie upoważnienia pana Pawła Ciołkosza dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli do złożenia do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Comenius "Partnerskie projekty szkół" wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Szukajmy teg co nas łączy a nie dzieli".

Plik PDF

59

77/425/12

22 lutego 2012r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2012-2021.

Plik PDF

60

79/427/12

29 lutego 2012r.

Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.

Plik PDF

61

79/428/12

29 lutego 2012r.

Uchwała w sprawie upoważnienia pana Mariusza Potasza dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli do złożenia wniosku w ramach projektu pn. "Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii - Eduscience"

Plik PDF

62

79/429/12

29 lutego 2012r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok.

Plik PDF

63

80/428/12

7 marca 2012r.

Uchwała w sprawie zmiany w Uchwale Nr 9/40/07 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 19 stycznia 2007r. z późn. zm. dotyczącej powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli oraz trybu jej pracy.

Plik PDF

64

80/429/12

7 marca 2012r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu realizacji budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli i zadań remontowo - modernizacyjnych na drogach powiatwych w roku 2011.

Plik PDF

65

80/430/12

7 marca 2012r.

Uchwała w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 17.

Plik PDF

66

80/431/12

7 marca 2012r.

Uchwała w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 12.

Plik PDF

67

80/432/12

7 marca 2012r.

Uchwała w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Stalowej Woli, ul. Orzeszkowej 2.

Plik PDF

68

80/433/12

7 marca 2012r.

Uchwała w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

Plik PDF

69

80/434/12

7 marca 2012r.

Uchwała w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za rok 2011 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.

Plik PDF

70

80/435/12

7 marca 2012r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok.

Plik PDF

71

81/436/12

14 marca 2012r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie - przekazanie zestawów komputerowych.

Plik PDF

72

81/437/12

14 marca 2012r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zbędnych maszyn i urządzeń przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

Plik PDF

73

81/438/12

14 marca 2012r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali dydaktycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli.

Plik PDF

74

81/439/12

14 marca 2012r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie zbędnego wyposażenia dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Plik PDF

75

81/440/12

14 marca 2012r.

Uchwała w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

Plik PDF

76

81/441/12

14 marca 2012r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok.

Plik PDF

77

82/442/12

21 marca 2012r.

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej Nr 1053R - ulicy Kościuszki położonej na terenie miasta Nisko.

Plik PDF

78

82/443/12

21 marca 2012r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale Nr 80/429/12 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu realizacji budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli i zadań remontowo-modernizacyjnych na drogach powiatowych w roku 2012.

Plik PDF

79

82/444/12

21 marca 2012r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 17.

Plik PDF

80

82/445/12

21 marca 2012r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 12.

Plik PDF

81

82/446 /12

21 marca 2012r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli, ul. Orzeszkowej 2.

Plik PDF

82

82/447/12

21 marca 2012r.

Uchwała w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych przez spółki wodne z terenu Powiatu Stalowowolskiego.

Plik PDF

83

82/448/12

21 marca 2012r.

Uchwała  sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli za 2011 rok.

Plik PDF

84

82/449/12

21 marca 2012r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok.

Plik PDF

85

82/450/12

21 marca 2012r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok.

Plik PDF

86

83/451/12

26 marca 2012r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2012 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów prac.

Plik PDF

87

84/452/12

28 marca 2012r.

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji przedsięwzięcia drogowego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Oblęcin - Zaklików - Stalowa Wola w km 10+964-38+813 (od granicy województwa do ulicy Podskarpowej - DK 77 w Stalowej Woli) z wyłączeniem odcinków w km 14+800-15+5500, km 18+595,38-25+447,61 i km 28+611,88-29+995,38 - poza odcinkami drogi nie będącymi w posiadaniu Województwa Podkarpackiego.

Plik PDF

88

84/453/12

28 marca 2012r.

Uchwała w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem konkursowym pn. "Droga do kariery".

Plik PDF

89

84/454/12

28 marca 2012r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.

Plik PDF

90

84/455/12

28 marca 2012r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części ogrodzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli na potrzeby zamieszczenia reklamy.

Plik PDF

91

84/456/12

28 marca 2012r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowa Wola z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego.

Plik PDF

92

84/457/12

28 marca 2012r.

Uchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli.

Plik PDF

93

84/458/12

28 marca 2012r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2012 rok.

Plik PDF

94

84/459/12

28 marca 2012r.

Uchwała w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2011.

Plik PDF

95

84/460/12

28 marca 2012r.

Uchwała w sprawie informacji o stanie mienia powiatu stalowowolskiego.

Plik PDF

96

85/461/12

4 kwietnia 2012r.

Uchwała w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem systemowym pn. "Więcej szans w powiecie stalowowolskim".

Plik PDF

97

85/462/12

4 kwietnia 2012r.

Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem systemowym pn. "Więcej szans w powiecie stalowowolskim".

Plik PDF

98

85/463/12

4 kwietnia 2012r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

Plik PDF

99

85/464/12

4 kwietnia 2012r.

Uchwała w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 17.

Plik PDF

100

85/465/12

4 kwietnia 2012r.

Uchwała w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 12.

Plik PDF

101

85/466/12

4 kwietnia 2012r.

Uchwała w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Stalowej Woli, ul. Orzeszkowej 2.

Plik PDF

102

86/467/12

11 kwietnia 2012r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Stalowowolskim"

Plik PDF

103

86/468/12

11 kwietnia 2012r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Plik PDF

104

86/469/12

11 kwietnia 2012r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.

Plik PDF

105

86/470/12

11 kwietnia 2012r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2012 rok.

Plik PDF

106

87/471/12

18 kwietnia 2012r.

Uchwała w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Stalowowowlskiego za rok 2011 r.

Plik PDF

107

87/472/12

18 kwietnia 2012r.

Uchwała w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli oraz trybu jej pracy.

Plik PDF

108

87/473/12

18 kwietnia 2012r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie (przedłużenie) w trybie bezprzetargowym umowy najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Ks. J. Popiełuszki 13a w Stalowej Woli.

Plik PDF

109

87/474/12

18 kwietnia 2012r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2012 rok.

Plik PDF

110

87/475/12

18 kwietnia 2012r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012.

Plik PDF

111

87/476/12

18 kwietnia 2012r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2012 roku.

Plik PDF

112

87/477/12

18 kwietnia 2012r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok.

Plik PDF

113

88/478/12

20 kwietnia 2012r.

Uchwała w sprawie ustalenia zasad opracowania arkuszy organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski na rok szkolny 2012/2013

Plik PDF

114

89/479/12

25 kwietnia 2012 r.

w sprawie przekazania Radzie Powiatu Stalowowolskiego „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Stalowowolskiego za rok 2011”.

plik pdf

115

89/480/12 

25 kwietnia 2012 r. 

Uchwała w sprawie zgody na użyczenie części nieruchomości w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

plik pdf  

116

89/481/12 

25 kwietnia 2012 r. 

Uchwała w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli, ul. Polna 15

plik pdf 

117

89/482/12 

25 kwietnia 2012 r. 

Uhwała w sprawie  przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 14.

plik pdf 

118

89/483/12 

25 kwietnia 2012 r. 

Uchwała w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2012 roku, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIII/88/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 22 listopada 2011 roku.

plik pdf 

119

89/484/12 

25 kwietnia 2012 r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia do projektu pn. ,,Podkarpacie stawia na zawodowców'', w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

plik pdf 

120

89/485/12

25 kwietnia 2012 r. 

Uchwała w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii odnośnie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

plik pdf 

121

89/486/12

25 kwietnia 2012 r. 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2012r.

plik pdf 

122

90/487/12

9 maja 2012 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie gabinetu medycyny szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.

plik pdf  

123

90/488/12

9 maja 2012 r. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli

plik pdf  

/td

124

90/489/12

9 maja 2012 r. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wejście na teren działki nr 34/2 obręb 6 w celu wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej

plik pdf  

125

90/490/12 

9 maja 2012 r. 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej  o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli.

plik pdf  

126

90/491/12 

9 maja 2012 r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.

plik pdf  

127

90/492/12 

9 maja 2012 r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli

plik pdf  

128

90/493/12 

9 maja 2012 r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej  o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

plik pdf  

129  

90/494/12 

9 maja 2012 r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.

plik pdf  

130

90/495/12 

9 maja 2012 r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie likwidacji trzyletniego technikum uzupełniającego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

plik pdf  

131

90/496/12 

9 maja 2012 r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.

plik pdf  

132

90/497/12 

9 maja 2012 r. 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2012 rok.

plik pdf  

133

91/498/12

14 maja 2012 r.

Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie Nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla Małgorzaty Łaty - dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo Wychowawczych w Stalowej Woli.

plik pdf   

134

91/499/12

14 maja 2012 r. 

Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla Barbary Nabrzeskiej - dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w stalowej Woli.

plik pdf   

135

91/500/12

14 maja 2012 r. 

Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie Nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla Pawła Ciołkosza - dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stoli Woli.

plik pdf   

136

92/501/12

 16 maja 2012 r.

Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem konkursowym pn. „Moja firma moim sukcesem”.

plik pdf 

137

92/502/12 

16 maja 2012 r. 

sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem konkursowym pn. „Moja firma moim sukcesem”.

plik pdf 

138

92/503/12 

16 maja 2012 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno-Opiekuńczemu w Stalowej Woli.

plik pdf

139

92/504/12 

16 maja 2012 r. 

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej ulic położonych na terenie miasta Sandomierz.

plik pdf 

140

92/505/12 

16 maja 2012 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych na terenie Gminy Zaleszany.

plik pdf

141

92/506/12 

16 maja 2012 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sal lekcyjnych w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

plik pdf

142

92/507/12 

16 maja 2012 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli.

plik pdf

143

92/508/12 

16 maja 2012 r.

Uchwała w sprawie ustalenia planowanej liczby oddziałów klas pierwszych oraz planowanej liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2012/2013.

plik pdf

144

92/509/12 

16 maja 2012 r.

Uchwała w sprawie rozszerzeń oraz zawodów w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2012/2013.

plik pdf

145

92/510/12 

16 maja 2012 r.

Uchwała w sprawie sprawozdania finansowego powiatu stalowowolskiego na rok 2011.

plik pdf

146

92/511/12 

16 maja 2012 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok.

plik pdf

147

92/512/12 

16 maja 2012 r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2012 rok.

plik pdf

148

92/513/12 

16 maja 2012 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2012-2021.

plik pdf

149

94/514/12
 

23 maja 2012 r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale Nr 80/429/12 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 7 marca 2012 roku z późniejszymi zmianami w sprawie zatwierdzenia planu realizacji budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli i zadań remontowo – modernizacyjnych na drogach powiatowych w roku 2012.

  plik pdf

150

94/515/12

23 maja 2012 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia (przedłużenia) umowy dzierżawy lokalu biurowego w budynku pomocniczym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15.

plik pdf

151

94/516/12

23 maja 2012 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia biurowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

plik pdf

152

94/517/12

23 maja 2012 r.

Uchwała w sprawie pełnomocnictwa do sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej.

plik pdf

153

94/518/12

23 maja 2012 r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2012r.

plik pdf

154

95/519/12

28 maja 2012 r.

Uchwała w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.  

plik pdf

155

95/520/12

28 maja 2012 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu stalowowolskiego.

plik pdf

156

96/521/12

6 czerwca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego wyposażenia w Zespole Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Stalowej Woli.

plik pdf

157

96/522/12

6 czerwca 2012 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Stalowej Woli.

plik pdf

158

96/523/12

6 czerwca 2012 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 17 w ramach projektu pn. ,,Podkarpacie stawia na zawodowców'' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

plik pdf

159

96/524/12

 6 czerwca 2012r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, ul-go Sierpnia 26 ramach projektu pn. ,,Podkarpacie stawia na zawodowców'' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


  plik pdf

160 96/525/12 6 czerwca 2012 r. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli ul. Polna 15 w ramach projektu pn. ,,Podkarpacie stawia na zawodowców'' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  plik pdf
161 96/526/12
6 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji uczniów Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1 w ramach projektu pn. ,,Podkarpacie stawia na zawodowców'' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  plik pdf
162 96/527/12 6 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie upoważnienia pana Piotra Żyjewskiego dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli do realizacji i rozliczenia projektu pn. ,,Podkarpacie stawia na zawodowców'' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 plik pdf
163 96/528/12 6 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2012 roku, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIII/88/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 22 listopada 2011 roku.  plik pdf
164 96/529/12 6 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie przekazania kierownikom jednostek organziacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.  plik pdf
165 96/530/12 6 czerwca 2012 r.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2012 rok.  plik pdf
166 97/531/12 13 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej woli za 2011 rok.  plik pdf
167 97/532/12 13 czerwca 2012r. w sprawie organizacji konkursu Architektonicznego Powiatu Stalowowolskiego.  plik pdf
168 97/533/12 13 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na złomowanie sprzętu elektronicznego i urządzeń biurowych przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.  plik pdf
169 97/534/12 13 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę zjazdu do warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli.  plik pdf
170 97/535/12 13 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi łączącej drogę powiatową nr 1025R - ulicę Poniatowskiego w Stalowej Woli z terenami inwestycyjnymi przy projektowanej drodze obwodowej StalowejWoli i Niska.  plik pdf
171 97/536/12 13 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2011r.  plik pdf
172 97/537/12 13 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za 2011 rok.  plik pdf
173 97/538/12 13 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorzadu terytorialnego w 2012 roku.  plik pdf
174 97/539/12 13 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok.  plik pdf
175 97/540/12 13 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2012 rok.  plik pdf
176 98/541/12 20 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. ,,Droga do kariery'', współfinansowanego ze środków Europjskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 ,,Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 ,,Wsparcie osób pozostających bez zatrunienia na regionalnym rynku pracy''.  plik pdf
177 98/542/12 20 czerwca 2012r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem konkursowym pn. ,,Droga do kariery''.  plik pdf
178 98/543/12 20 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie upoważnienia Starosty do dokonywania zmian w planowanych zadaniach rekrutacyjnych na rok szkolny 2012/2013.  plik pdf
179 98/544/12 20 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu rekrutacji uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieksiego w Stalowej Woli, ul. Polna 15 w ramach projektu pn. ,,Podkarpacie stawia na zawodowców'' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  plik pdf
180 98/545/12 20 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2012 - 2021.  plik pdf
181 98/546/12 20 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2012 rok.  plik pdf
182 99/547/12 27 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie garażu w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego. plik pdf
183 99/548/12 27 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi łączącej ul. Grabskiego z ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli. plik pdf
184 99/549/12 27 czerwca 2012r.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2012 rok.
plik pdf
185 100/550/12 4 lipca 2012r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomiedszczenia gspodarczego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli przy ul Hutniczej 17. plik pdf
186 100/551/12 4 lipca 2012r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia biurowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli przy ul. Staszica 5. plik pdf
187 100/552/12 4 lipca 2012r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących na stanie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. plik pdf
188 100/553/12 4 lipca 2012r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na cele budowlane oraz na przebudowę, robudowę i zabudowę nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. plik pdf
189 100/554/12 4 lipca 2012 r. Uchwała dotyczącą przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu stalowowolskiego w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. plik pdf
190 100/555/12 4 lipca 2012r. Uchwała dotyczącą przyjęcia Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Stalowowolskim. plik pdf
191 100/556/12
4 lipca 2012r. Uchwała w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych straży i inspekcji do zaciagania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. plik pdf
192 100/557/12 4 lipca 2012 r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowlskiego na 2012r. plik pdf
193 100/558/12 4 lipca 2012r. Uchwała w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii odnośnie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. plik pdf
194 101/559/12 11 lipca 2012r. Uchwała w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementwó zawierających azbest. plik pdf
195 101/560/12 11 lipca 2012r. Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, formy przetargu, składu komisji przetargowej oraz wysokości i formy wadium dla nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Stalowowolskiego oznaczonych jako działki o nr ew. 891/11 przeznaczonych do zbycia. plik pdf
196
101/561/12 11 lipca 2012r. Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Nr 80/429/12 Zarządu Powiatu Stalowowlskiego z dnia 7 marca 2012roku z późniejszymi zmianami w sprawie zatwierdzenia planu realizacji budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli i zadań remontowo - modernizacyjnych na drogach powiatowych w roku 2012. plik pdf
197 101/562/12 11 lipca 2012r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2012r. plik pdf
198 101/563/12 11 lipca 2012r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na uzyczenie zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli. plik pdf
199 102/564/12 18 lipca 2012r. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ul. Szypowskiego w Nowej Dębie.  plik pdf
200 102/565/12 18 lipca 2012r. Uchwała w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Joanny Agnieszki Juśko - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.  plik pdf
201 102/566/12 18 lipca 2012r. Uchwała w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Grażyny Wołoszyn Ciaplińskiej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.  plik pdf
202 102/567/12 18 lipca 2012r. Uchwała w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Magdaleny Stec - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.  plik pdf
203 102/568/12 18 lipca 2012r. Uchwała w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Anny Flis - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.  plik pdf
204 102/569/12 18 lipca 2012r. Uchwała w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Doroty Ciby - nauczyciela kontraktowergo ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.  plik pdf
205 102/570/12 18 lipca 2012r. Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana mgr Macieja Bzymka - Polańskiego - nauczyciela kontraktowergo ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.  plik pdf
206 102/571/12 18 lipca 2012r. Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana mgr Ernesta Taraszki - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.  plik pdf
207
102/572/12 18 lipca 2012r. Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr inż. Anny Katarzyny Jakubczak - nauczyciela kontraktowergo ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.  plik pdf
208 102/573/12 18 lipca 2012r. Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr inż. Agnieszki Mirosławy Kuszyńskiej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.  plik pdf
209 102/574/12 18 lipca 2012r. Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Magdaleny Bartoszek - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.  plik pdf
210 102/575/12 18 lipca 2012r. Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Doroty Alicji Lubojańskiej -Sochy - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.  plik pdf
211 102/576/12 18 lipca 2012r. Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana mgr inż Stanisława Ignacego Życzyńskiego - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.  plik pdf
212 102/577/12 18 lipca 2012r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2012 rok.  plik pdf
213 103/578/12 25 lipca 2012r. Uchwała dotycząca przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr XIX/134/12 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2012 na realziaję zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów prac. plik pdf
214 103/579/12 25 lipca 2012r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowa Wola z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego. plik pdf
215 103/580/12 25 lipca 2012r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wejście na teren działki o nr ew. 893/3 obr. 3 Centrum Stalowa wola w celu wykonania demontażu sieci ciepłowniczej. plik pdf
216 103/581/12 25 lipca 2012r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowwoolskiego na 2012 rok. plik pdf
217 104/582/12 1 sierpnia 2012r. Uchwała w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawirających azbest. plik pdf
218 104/583/12 1 sierpnia 2012r. Uchwała w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. plik pdf
219 104/584/142 1 sierpnia 2012r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie zbędnego wysposażenia dla Klubu Balonowego Stalowa Wola. plik pdf
220 104/585/12 1 sierpnia 2012r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2012 rok.

plik pdf

 

221 105/586/12 10 sierpnia 2012r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienieDyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej
w Woli do Prezydenta Mista Stalowa Wola z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnościa Powiatu Stalowowolskiego
plik pdf
222 105/587/12 10 sierpnia 2012r. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, uzytkowanie oraz użycznia aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Stalowowolski. plik pdf
223 105/588/12 10 sierpnia 2012r. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej zaciągania zobowiązania na 2013r. na realizację projektu pn. ,,Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych będących własnością powiatu stalowowolskiego'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. plik pdf
224 105/589/12 10 sierpnia 2012r. Uchwała w sprawie informacji za I półrocze 2012 roku z przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. plik pdf
225 105/590/12 10 sierpnia 2012r. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym placówkom, szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. plik pdf
226 105/591/12 10 sierpnia 2012r. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok. plik pdf
227 105/592/12 10 sierpnia 2012r. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu stalowowoskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2012/2021. plik pdf
228 105/593/12 10 sierpnia 2012r. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Stalowowolski oraz określenie zasad ich zdobywania, nabywania i wykupu. plik pdf
229 105/594/12 10 sierpnia 2012r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowlskiego na 2012r. plik pdf
230 105/595/12 10 sierpnia 2012r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli płyt chodnikowych. plik pdf
231 105/596/12 10 sierpnia 2012 r. Uchwała w sprawie ustanowienia II edycji konkursu fotograficznego pn. ,,Odkrywamy Skarby Powiatu stalowowlskiego''. plik pdf
232 106/597/12 14 sierpnia 2012 r. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej zabezpieczenia środków finansowyh dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. plik pdf
233 106/598/12 14 sierpnia 2012r. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowlskiego dotyczącej wyrazenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 34/6 w drodze bezprzetargowej za cene nizszą niż cena rynkowa. plik pdf
234 107/598a/12 22 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części ogrodzenia Zespołu Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Stalowej Woli na potrzeby zamieszczenia reklamy. Plik PDF
235 107/599/12 22 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac związanych z częściową wymianą sprzętu oraz rekonfiguracją stacji bazowej usytuowanej na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podlesnej 15. Plik PDF
236 107/600/12 22 sierpnia 2012 r. w sprawie przyznania pomocy finansowejw formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. Plik PDF
237 107/601/12 22 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji i przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2012 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Plik PDF
238 108/602/12 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli betonowej kostki brukowej. Plik PDF
239 108/603/12 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowa Wola z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego. Plik PDF
 240  108/604/12  29 sierpnia 2012 r.  w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2012 r.  Plik PDF
241 109/605/12 5 września 2012 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. Plik PDF
242 109/606/12 5 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2012 rok. Plik PDF
243 110/607/12 13 września 2012 roku w sprawie wyrażeniq zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarzad Dróg Powiatowych w Stalowej Woli betonowej kostki brukowej. Plik PDF
244 110/608/12 13 września 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej zabezpieczenia środków finansowych dla Sp ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjlistycznego w Stalowej Woli na 2013 rok. Plik PDF
245 110/609/12 13 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnatycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli Plik PDF
246 110/610/12 13 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej i użyczenie hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli Plik PDF
247 110/611/12 13 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli Plik PDF
248 110/612/12 13 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczenia w Zespole Szkół POnadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. Plik PDF
249 110/613/12 13 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia użytkowego w Zespole Szkół POnadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. Plik PDF
250 110/614/12 13 września 2012 roku w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i mstudentów za znaczące osiągnięcia w roku szkolnym/akademickim 2012/2013. Plik PDF
251 110/615/12 13 września 2012 roku w sprawie desygnowania przedstawiciela Zarzadu Powiatu Stalowowolskiego do prac w Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. Plik PDF
252 110/616/12 13 września 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie nadania Statutu SP ZOZ Zakładowi Pielęgnacyjno - Opiekuńczemu w Stalowej Woli. Plik PDF
253 110/617/12 13 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok Plik PDF
254 112/618/12 20 wrzesnia 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd'' w 2012 roku na terenie Powiatu Stalowowolskiego przez PCPR w Stalowej Woli. Plik PDF
255 112/619/12 20 września 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę Nr XIX/134/12 z 30 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2012 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej nalezącyh zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetancji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzedów pracy zmienionej uchwałą Nr XXIII/160/12 z dnia 28 sierpnia 2012 roku. Plik PDF
256 112/620/12 20 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczenia w Zespole Placówek  Oświatowo - Wychowawczych w Stalowej Woli Plik PDF
257 112/621/12 20 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjanych nr 2 w Stalowej Woli Plik PDF
258 112/622/12 20 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie i wynajęcie sali gimnastycznej i użyczenie części działki w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. Plik PDF
259 112/623/12 20 września 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jendostek samorządu terytorialnego w 2012 roku. Plik PDF
260 112/624/12 20 września 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2012-2021. Plik PDF
261 112/625/12 20 września 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok. Plik PDF
262 112/626/12 20 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok. Plik PDF
263 112/627/12 20 września 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. Plik PDF
264 113/628/12 26 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli Plik PDF
265 113/629/12 26 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli Plik PDF
266 113/630/12 26 września 2012 roku w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. Plik PDF
267 113/631/12 26 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok Plik PDF
268 113/632/12  26 września 2012 roku  w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012.
 Plik PDF
269 113/633/12 26 wrzesnia 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego. Plik PDF
270 114/634/12 3 października 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie realizacjiprojektu pn. ,,Moja firma moim sukcesem'' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI ,,RYnek pracy otwarty dla wszystkich'' Działanie 6.2 ,,Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Plik PDF
271 114/635/12 3 październka 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia świetlicy w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli Plik PDF
272 114/636/12 3 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Stalowej Woli dla Klubu Sportowego  ,,SAN''.
Plik PDF
273 114/637/12 3 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Pondagimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli dla MZK sp. z o.o. w Stalowej Woli.
Plik PDF
274 114/638/12 3 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli dla Cell-Fast sp. z o.o. - Grupa II.
Plik PDF
275 114/639/12 3 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastyanej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli dla Cell- Fast sp. z o.o. - Grupa I. Plik PDF
276 114/640/12 3 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół POnadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli Plik PDF
277 114/641/12 3 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli Plik PDF
278 114/642/12 3 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Prezydenta Miasta Stalowa Wola z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego Plik PDF
279 114/643/12 3 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. dla KUL w Stalowej Woli II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie.
Plik PDF
280 114/644/12 3 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Klubu ZKS ,,Stal'' Stalowa Wola. Plik PDF
281 114/645/12 3 października 2012 roku w sprawie przyznania Nagród Starosty Powiatu Stalowowolskiego za osi.ągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. Plik PDF
282 114/646/12 3 października 2012 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżacej działalności powiatu. Plik PDF
283 114/647/12 3 października 2012 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołe Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. Plik PDF
284 114/648/12 3 października 2012 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. Plik PDF
285 114/649/12 3 października 2012 roku w sprawie desygnowania przedstawiciela samorządu powiatowego do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Stalowej Woli na kadencję w latach 2012-2016. Plik PDF
286 115/650/12 3 października 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu budowlanego dla zadania ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1025R - ulicy POnitowskiego w Stalowej Woli''. Plik PDF
287 115/651/12 3 października 2012 roku w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. Plik PDF
288 115/652/12 3 października 2012 roku w sprawie zmian w budżcie powiatu stalowowolskiego na 2012 rok. Plik PDF
289 116/653/12 17 października 2012 roku w sprawie przyjęcia proejktu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę Nr XIX/134/12 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2012 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kieorwników powiatowych urzedów pracy zmienionej uchwałą Nr XXIV/174/2012 z dnia 27 września 2012 roku. Plik PDF
290 116/654/12 17 października 2012 roku  w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013.  Plik PDF
291 116/655/12 17 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia pomieszczeń biurowych w budynku pomocniczym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15. Plik PDF
292 116/656/12 17 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie i wynajęcie pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli Plik PDF
293 116/657/12 17 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli Plik PDF
294 116/658/12 17 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarzad Dróg Powiatowych w Stalowej Woli betonowej kostki brukowej. Plik PDF
295 116/659/12 17 października 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróznień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Plik PDF
296 116/660/12 17 października 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym lub prawnym za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. PLik PDF
297 116/661/12 17 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2012 rok. Plik PDF
298 116/662/12 17 października 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok. Plik PDF
299 116/663/12 17 października 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2012-2021. Plik PDF
300 117/664/12 24 października 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały intencyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia wkładu własnego projektu pn. ,,Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli przy ul. Polnej 15. Plik PDF
301 117/665/12 24 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli. Plik PDF
302 117/666/12 24 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie i wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli Plik PDF
303 117/667/12 24 października 2012 roku w sprawie wyrażeniq zgody na wynajęcie części ogrodzenia Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Stalowej Woli na potrzeby zamieszczenia reklamy. Plik PDF
304 117/668/12 24 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej i auli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli Plik PDF
305 117/669/12 24 października 2012 roku w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji zwiazanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elemntów zawierających azbest. Plik PDF
306 117/670/12 25 października 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2012 roku Plik PDF
307 117/671/12 25 października 2012 roku  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok  Plik PDF
308 118/672/12 31 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości8 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli Plik PDF
309 118/673/12 31 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie wyposażenia przez Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli Plik PDF
310 118/674/12 31 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji uczniów Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1 w ramach projektu pn. ,,Podkarpacie stawia na zawodowców'' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plik PDF
311 118/675/12 31 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji uczniów Zespołu Szkół POnadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli ul. Hutnicza 17 w ramach projektu pn. ,,Podkarpacie stawia na zawodowców'' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plik PDF
312 118/676/12 31 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26 w ramach projektu pn. ,,Podkarpacie stawia na zawodowców'' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plik PDF
313 118/677/12 31 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji uczniów Zespołu Szkół POnadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli, ul. Polna 15 w ramach projektu pn. ,,Podkarpacie stawia na zawodowców'' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plik PDF
314 118/678/12 31 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2012 rok Plik PDF
315 119/679/12 7 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na złomowanie sprzętu elektronicznego i mechanicznego oraz wyposażenia biurowego przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. Plik PDF
316 119/680/12 7 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na złomowanie wyposażenia i środków trwałych oraz sprzedaż materiałów z odzysku przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli Plik PDF
317 119/681/12 7 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na utwardzenie terenu działki Nr 13/6 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli Plik PDF
318 119/682/12 7 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu mieszkalnego w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli Plik PDF
319 119/683/12 7 listopada 2012 roku w sprawie upoważnienia Pana Pawła Ciołkosza dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli do złożenia do Narodowej Agencji Programu ,,Uczenie się przez całe zycie'' programu Leonardo da Vinci wniosku o dofinansowanie projektu pn. ,,Wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe do Projektu Mobilności w 2013 r''. Plik PDF
320 119/684/12 7 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystapienia do projektu pn. ,,Zagraniczna praktyka zawodowa drogą wejścia na europejski rynek pracy'' w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plik PDF
321 119/685/12 7 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok. Plik PDF
322 119/686/12 7 listopada 2012 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. Plik PDF
323 120/687/12 14 listopada 2012 roku w sprawie upoważnienia Tomasza Brymory - Dyrektora PCPR w Stalowej Woli. Plik PDF
324 120/688/12 14 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Starostę Stalowowolskiego do Wojewody Podkarpackiego wniosku o dofinansowanie projektu pn. ,,Świadowy uczeń - bezpieczny uczeń'' w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. ,,Razem bezpieczniej'' w 2013 roku. Plik PDF
325 120/689/12 14 listopada 2012 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora CEZ w Stalowej Woli do podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. ,,Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia'' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plik PDF
326 120/690/12 14 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2013 roku Plik PDF
327 120/691/12 14 listopada 2012 roku w sprawie ustanowienia II edycji ,,Konkursu plastycznego na najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową''. Plik PDF
328 120/692/12 14 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2012 rok Plik PDF
329 120/693/12 14 listopada 2012 roku w sprawie akceptacji wyboru biegłewgo rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2012 w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli. Plik PDF
330 120/694/12 14 listopada 2012 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Plik PDF
331 120/695/12 14 listopada 2012 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na 2013 rok. Plik PDF

załącznik

332 120/696/12 14 listopada 2012 roku w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013-2021. Plik PDF
333 120/697/12 13 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia wstępnego projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolsiego ,,Program współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok'' oraz skierowania projektu do konsultacji. Plik PDF
334 121/698/12 21 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. Plik PDF
335  121/699/12  21 listopada 2012 roku  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia woli przystapienia Powiatu Stalowowolskiego w charakterze Partnera projektu ,,Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej'' realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
 Plik PDF
336 121/700/12 21 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego ,,Program Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolsim'' realizowanego w ramach projektu ,,Decydujmy Razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzju publicznych''. Plik PDF
337 121/701/12 21 listopada 2012 roku w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. Plik PDF
338 121/702/12 21 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2012 rok. Plik PDF
339 121/703/12 21 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok. Plik PDF
340 121/704/12 21 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2012-2021. Plik PDF
341 121/705/12 21 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego ,,Program współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolnotariacie na 2013 rok''. Plik PDF
 

122/706/12

28 listopada 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie wyposażenia przez Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli

Plik pdf

 

122/707/12

28 listopada 2012 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

Plik pdf

 

122/708/12

28 listopada 2012 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego technikum uzupełniającego dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.

Plik pdf

 

122/709/12

28 listopada 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2012 rok.

Plik pdf

 

123/710/12

5 grudnia 2012 roku 

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącego wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części IV piętra Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

Plik pdf

 

123/711/12

5 grudnia 2012 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowa Wola z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego.

Plik pdf

 

123/712/12

5 grudnia 2012 roku 

w sprawie ustalenia formy drugiego przetargu, ceny wywoławczej, składu komisji przetargowej oraz wysokości i formy wadium, dla nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Stalowowolskiego oznaczonych jako działki o nr ew. 893/1 i 893/3, przeznaczonych do zbycia.

Plik pdf

 

123/713/12

5 grudnia 2012 roku 

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatnosci wykraczają poza rok budżetowy.

Plik pdf

 

123/714/12

5 grudnia 2012 roku 

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2012 rok.

Plik pdf

 

123/715/12

5 grudnia 2012 roku 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2012 - 2021

Plik pdf

  124/716/12 12 grudnia 2012 roku

W sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady powiatu Stalowowolskiego w sprawie programu Rozwoju Pieczy zastepczej w Powiecie Stalowowolskim na lata 2012 - 2014.

Plik pdf
  124/717/12 12 grudnia 2012 roku dotyczaca przyjecia projektu uchwaly Rday Powiatu Stalowowolskiego zminiajacej Uchwałę Nr XIX/134/12 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2012 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy zmienionej uchwałą nr XXV/179/2012 z dnia 30 października 2012 r. Plik pdf
  124/718/12 12 grudnia 2012 roku w sprawie przyjecia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/173/2012 z dnia 27 wrzesnia 2012 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2012roku na terenie Powiatu Stalowowolskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli. Plik pdf
  124/719/12 12 grudnia 2012 roku w sprawie upowaznienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli do  realizacji i rozliczenia projektu pn. "Zagraniczna praktyka zawodowa drogą wejscia na europejski rynek pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plik pdf
  124/720/12 12 grudnia 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. Plik pdf
  124/721/12 12 grudnia 2012 roku w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budzetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji zwiazanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. Plik pdf
  124/722/12 12 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2012 rok. Plik pdf
  124/723/12 12 grudnia 2012 roku w sprawie przyjecia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego wyrażającej zgode na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dotyczącego przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pn. "Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2013 roku". Plik pdf
  124/724/12 12 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli dotyczacej obsługi medycznej kwalifikacji wojskowej 2013 r.. Plik pdf
  125/725/12 13 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2012 rok. Plik pdf
  126/726/12 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystapienia do wspólnej realizacji z Gminą Zaleszany zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1011 Kawęczyn - Skowierzyn od km 3 + 809 do km 4 + 664. Plik pdf
  126/727/12 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację wyposażenia w Zespole Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Stalowej Woli. Plik pdf
  126/728/12 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr XII/79/2011 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 wrzesnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia. Plik pdf
  126/729/12 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski  i studentów za znaczące osiągnięcia. Plik pdf
  126/730/12 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniajacej Uchwałę Nr XXXIII/224/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego funduszu nagród za ich osiagnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze. Plik pdf
  126/731/12 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyrazenia zgody na złożenie przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli wniosku o przystąpienie do projektu pn"Być przedsiebiorczym - nauka przez praktyk" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plik pdf
  126/732/12 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie stalowowolskim na 2012 rok. Plik pdf
  126/733/12 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjecia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok. Plik pdf
  126/734/12 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2012 - 2021. Plik pdf
  126/735/12 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjecia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Stalowowolskiego, które nie wygasają Z upływem roku budżetowego 2012. Plik pdf
  126/736/12 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii odnośnie zmiany podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą oraz Sekretarzem Powiatu. Plik pdf 
  126/737/12 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii odnośnie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Stalowej woli. Plik pdf
  126/738/12 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjecia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Stalowowolskim" oraz pokrycia środków na wkład własny. Plik pdf
  128/739/12 31 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012. Plik pdf
  128/740/12 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2012 rok. Plik pdf