bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1773843

Komunikat o zwołaniu XXXVIII Rady Powiatu Stalowowolskiego na dzień 23 kwietnia 2018 roku.

 

Informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Powiatu Stalowowolskiego w terminie 23 kwietnia 2018r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 (sala 113). Rozpoczęcie obrad o godz. 15:00

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu.
 5. Analiza sytuacji na rynku pracy w Powiecie Stalowowolskim.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli za rok 2017 wraz z informacją o funkcjonowaniu pieczy zastępczej oraz oceną zasobów pomocy społecznej w Powiecie Stalowowolskim. ( Sprawozdania poszczególnych jednostek do wglądu w Biurze Rady)
 7. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Stalowowolskim na lata 2016-2020.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznegoo wolontariacie za rok 2017.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie uchwalenia Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wykonywanych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodziniePowiecie Stalowowolskim na lata 2018 – 2020.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działkanr ew. 804, obręb 0003 – Centrum Stalowa Wola, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego, na rzecz Skarbu Państwa.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2018 -2033.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie obrad Sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego

Ryszard Andres

( podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)